Return to site

Cách dùng "merely" tiếng anh

July 15, 2021

Bên cạnh SỬA BÀI IELTS WRITING TASK 2 ĐỀ THI THẬT NGÀY 22/8/2020 của HS IELTS TUTOR đạt 6.5 Writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "merely" tiếng anh

I. Merely là trạng từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa "chỉ, đơn thuần"

used to emphasize that you mean exactly what you are saying and nothing more

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I wasn't complaining, I merely said that I was tired. 
  • I didn't say that you had to go - I merely suggested that you might want to go.
  • I merely asked his name. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi chỉ hỏi tên anh ta thôi)
  • His speech merely beat the air. (IELTS TUTOR giải thích: Bài nói của anh ta chỉ là vô ích)
  • I merely throw out a suggestion. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi vừa đưa ra một đề nghị)
  • He is merely playing at business. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy giả bộ như đang bận việc)
  • Mr. Hurst merely looked the gentleman. (IELTS TUTOR giải thích: Ông Hurst chỉ trông có vẻ nhã nhặn)
  • Others are merely mirrors of you. (IELTS TUTOR giải thích: Những người xung quanh chỉ là tấm gương phản chiếu chính bạn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking