Cách dùng từ "bombard" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích Cách dùng từ "bombard" tiếng anh

1. bombard mang nghĩa "ném bom, oanh tạc"

to attack a place with continuous shooting or bombs

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The lieutenant - general has just given orders to bombard the enemy headquarters.
  • IELTS TUTOR giải thích: Trung tướng vừa mới ra lệnh pháo kích vào tổng hành dinh của địch.

2. bombard sb with sth: tấn công tới tấp; dồn dập (câu hỏi, đơn khiếu nại, lý lẽ, lời chửi bới...)

to direct so many things at someone, especially to ask them so many questions, that they find it difficult to deal with them

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The children bombarded her with questions.
  • It's through a mere misunderstanding that they bombard each other with insults.
   • IELTS TUTOR giải thích: Chỉ vì hiểu lầm mà họ chửi nhau tới tấp.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking