Cách dùng cụm "in response to" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh cung cấp PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS SPEAKING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng cụm "in response to" tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "response" tiếng anh

"In response to" nghĩa là “để đáp lại” hay “để đối phó”

  • In response to its overwhelming debt load, the government decided to increase interest rates… (IELTS TUTOR giải thích: Để đối phó với khoản nợ cực lớn của nó, chính phủ đã quyết định tăng lãi suất…)
  • The law was passed by the town council in response to complaints from residents. (IELTS TUTOR giải thích: Luật đã được thông qua bởi hội đồng thị trấn để đáp ứng các khiếu nại của cư dân)
  • I am writing in response to your advertisement posted on (IELTS TUTOR giải thích: Tôi xin liên hệ với ông/bà về vị trí... được quảng cáo vào ngày… )
  • He spoke in response to the news that the business had failed. (IELTS TUTOR giải thích: Ông đã lên tiếng đáp lại thông tin rằng việc kinh doanh đã thất bại)
  • All my efforts today are to in response to my expectations for a well-off future (IELTS TUTOR giải thích: Mọi nỗ lực của tôi hôm nay đều để đáp lại sự kì vọng về tương lai khá giả)
  • These days, television is always propagating many measures to In Response To with epidemics (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay, đài truyền hình luôn tuyên truyền nhiều biện pháp Ứng phó với dịch bệnh)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking