Cách dùng từ "whole" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. Dùng whole như adj

1. Mang nghĩa "đầy đủ, nguyên vẹn, nguyên chất, trọn vẹn, toàn bộ"

(complete or not divided)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I spent the whole day cleaning
 • my whole energy
  • IELTS TUTOR giải thích: toàn bộ nghị lực của tôi
 • to swallow it whole
  • IELTS TUTOR giải thích: nuốt chửng
 • the whole country
  • IELTS TUTOR giải thích: toàn quốc
 • by three whole days
  • IELTS TUTOR giải thích: suốt cả ba ngày

2. to do something with one's whole heart = toàn tâm toàn ý làm việc gì

II. Dùng whole như noun

1. Mang nghĩa toàn bộ, tất cả, toàn thể

(a complete thing)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Two halves make a whole. 
  • You should consider each problem as an aspect of the whole.
  • the whole of my money
   • IELTS TUTOR giải thích: tất cả tiền của tôi
  • I cannot tell you the whole [of it ]
   • IELTS TUTOR giải thích: tôi không thể kể cho anh biết tất cả được
  • as a whole
   • IELTS TUTOR giải thích: toàn bộ, tất cả, thành một khối; nói chung
  • upon (on ) the whole
   • IELTS TUTOR giải thích: tổng cộng, tính hết mọi lẽ, tổng quát

  2. the whole of sth = all of something

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I'll be on holiday the whole of next week. 
  • The whole of his finger was bruised. 
  • The whole of the school (= everyone in the school) had come to the fair.

  III. Dùng whole như adv = completely

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Now he's arrived, it's a whole different situation.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK