Cách trả lời IELTS SPEAKING PART 1 Topic Home town / Hobbies / Travel / Transport / Driving / Holidays

· Speaking

Trước khi đi vào đào sâu trả lời và học từ vựng cho từng Topic IELTS SPEAKING PART 1 về Topic Home town / Hobbies / Travel / Transport / Driving / Holidays, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020

1. Cách trả lời Topic Hometown

IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ cách trả lời & từ vựng topic Hometown

2. Cách trả lời Topic Hobbies

3. Cách trả lời Topic Traveling

IELTS TUTOR hướng dẫn cách trả lời topic Travelling

4. Cách trả lời Topic Transport

IELTS TUTOR hướng dẫn cách trả lời topic Transport

5. Cách trả lời Topic Driving

6. Cách trả lời Topic Holiday / Weekend

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK