Bài tập dạng Matching heading IELTS READING (advanced)

· Reading

Bên cạnh Sửa chi tiết 2 lần Câu hỏi Part 1 IELTS SPEAKING: ​Do you work or are you a student?, IELTS TUTOR cung cấp Bài tập dạng Matching heading IELTS READING (advanced)

I. Cách làm dạng MATCHING HEADING IELTS READING

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách làm dạng MATCHING HEADING

II. Bài tập dạng MATCHING HEADING IELTS READING

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5