IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của 3 loại câu hỏi này

1. Nhóm câu hỏi yêu cầu liệt kê các sự vật, yếu tố, nguyên nhân của sự việc nào đó

1.1. What kinds of...are there/ do people often...?