IELTS SPEAKING PART 3: CÂU HỎI YÊU CẦU TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của 3 loại câu hỏi này

1. Nhóm câu hỏi yêu cầu liệt kê các sự vật, yếu tố, nguyên nhân của sự việc nào đó

1.1. What kinds of...are there/ do people often...?

  • WHAT ARE THE FACTORS PEOPLE CONSIDER WHEN BUYING A PIECE OF FURNITURE?
  • What kind of people can become successful?

1.2. What are the reasons for / values of...?

  • Why do people care about their health?

2. Nhóm câu hỏi ngầm yêu cầu ủng hộ hành động nào đó

Should (all) people do...?

  • Should parents control their children's use of computers?

3. Nhóm câu hỏi đòi hỏi trả lời theo 2 trường hợp

  • Should school libraries be free of charge?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK