Phân biệt AT THE BEGINNING/END và IN THE BEGINNING/END tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh có thể tham khảo thêm hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân biệt AT THE BEGINNING và IN THE BEGINNING tiếng anh

I. Giải thích sự khác nhau

IELTS TUTOR lưu ý:

 • At the beginning of sth : Bắt đầu của cái gì --> dùng để nói ban đầu của việc gì đó (câu chuyện).
 • In the beginning: Đầu tiên
 • At the beginning of trong khi In the beginning không có of.

II. Cách dùng

1. Cách dùng "at the end" "at the beginning"

1.1. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • At the end (of something) = thời điểm kết thúc (một việc, sự kiện, thời gian...).
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: At the end of the month / January / the film...
 • Không thể nói in the end of something nên IELTS TUTOR lưu ý không thể nói in the end of January hay in the end of the concert.

 • Trái nghĩa với at the end of là at the beginning:

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: at the beginning of the concert

1.2. IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m going away at the end of January/ at the end of the month. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ đi vắng vào cuối tháng giêng/ vào cuối tháng. )
 • At the end of the concert, there was great applause. (IELTS TUTOR giải thích: Kết thúc buổi hòa nhạc là một tràng vỗ tay thật lớn. )

2. Cách dùng "in the end" "in the beginning"

2.1. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • In the end khi nói tới kết quả sau cùng của một tình huống, một sự việc...:
 • "in the end" "in the beginning" không có OF 

2.2. IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We had a lot of problems with our car. In the end, we sold it and bought another one. (= finally we sold it.) (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã gặp nhiều phiền toái với chiếc xe. Cuối cùng chúng tôi đã bán nó đi và mua chiếc khác.)
 • He got more and more angry. In the end, he just walked out of the room. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta ngày càng bực tức. Cuối cùng anh ta đã bước ra khỏi phòng. )

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK