Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị IELTS Writing Task 1

· Writing

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách học IELTS SPEAKING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm xác định cho đúng CHỦ NGỮ ( SUBJECT) CỦA TOÀN BÀI

I. Cách xác Định Chủ Ngữ & đơn vị

Cách để xác định CHỦ NGỮ cho đúng ở task 1 là sẽ phải căn cứ vào:

  • Câu đề bài cho
  • Đơn vị của biểu đồ là gì

1. Chủ ngữ thường gặp IELTS WRITING TASK 1

2. Cách xác định đơn vị IELTS WRITING TASK 1

3. Xác định sai chủ ngữ IELTS WRITING TASK 1 là sao?

Đọc kĩ hướng dẫn của IELTS TUTOR về lỗi xác định sai chủ ngữ

2. IELTS TUTOR xét ví dụ

Bài tập 1:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là shows the percentages of population in cities

2. Đơn vị của biểu đồ là %

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

= the proportion of urban population

= the proportion of population in urban areas

= the figure for population in cities

Bài tập 2:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF MEN AND WOMEN

  • Chính xác hơn chủ ngữ đầy đủ của bài sẽ là  the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009 sẽ là chủ ngữ chính của biểu đồ bar 
  • Còn biểu đồ chart chủ ngữ chính là the ages of these course participation thì em sẽ paraphrase trên 2 cái chủ ngữ chính đó

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the bar chart below shows the number of men and women

2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of people

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là NUMBER OF MEN AND WOMEN

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

NUMBER OF MEN AND WOMEN

= A group of adults

= Several adults

Các cách paraphrase có thể tham khảo

the figure for ......
how many males and females joining in evening courses....
the age distribution / range of these course participation

Lưu ý là nếu đã có the number of mà em nào dại dột paraphrase thành THE PERCENTAGE OF / THE PROPORTION OF / THE RATE / THE RATIO ... là coi như Paraphrase sai cả bài nha!

Bài tập 3:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF WORKERS WHO ARE AFFECTED BY FACTORS CONDUCTED IN THIS SURVEY

Các em chú ý là bài này nó không nêu rõ đơn vị của bài là gì, thông thường thì trong các bài IELTS người ta sẽ có nêu rõ đơn vị cho các em dễ dàng viết bài

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Bài tập 4:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the chart shows the number of mobile phone and landlines

2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of phones / 100 people --> đề đã cho number thì không có lí gì mà các em lại viết vào bài % nha các em

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES

= The figures for cellphones and telephones.

= The number of telecommunication equipments

Bài tập 5:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the pie chart below compare water usage.....

2. Đơn vị của biểu đồ là: %.

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF WATER USAGE IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Paraphrase như sau:

WATER USAGE

= The figure for water consumption IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD

= The proportion of water usage IN SAN DIEAGO, CALIFORNIA AND THE REST OF THE WORLD

Bài tập 6:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF NATIONAL CONSUMER EXPENDITURE BY CATEGORY IN 2002 / HOẶC LÀ CONSUMER SPENING ON DIFFERENT ITEMS IN FIVE DIFFERENT COUNTRIES IN 2002

Đơn vị của biểu đồ là: %.

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Paraphrase như sau:

THE PERCENTAGE OF NATIONAL CONSUMER EXPENDITURE BY CATEGORY IN 2002

= The figure for consumer expenditure by category

= The proportion of consumer spending on ..... in five different countries in 2002

Bài tập 7:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là SALES OF FAIRTRADE-LABELLED COFFEE AND BANANAS in 1999 and 2004 in 5 European countries

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the table below gives information about sales of fairtrade-labelled coffee and bananas.

2. Đơn vị của biểu đồ là: millions of euros.

Paraphrase chủ ngữ của bài như sau:

SALES OF FAIRTRADE-LABELLED COFFEE AND BANANAS in 1999 and 2004 in 5 European countries

= the figure for fairtrade-labelled coffee and bananas

Bài tập 8:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

2 Chủ ngữ của bài này sẽ là

  • the main reasons why agricultural land becomes less productive 
  • % land degraded by region during the 1990s

Đơn vị của bài này sẽ là %

Bài tập 9:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

2 Chủ ngữ của bài này sẽ là

  • the number of marriages and divorces in the USA, 1970 - 2000 
  • the marital status of adult Americans, 1970 and 2000

Bài này có hai đơn vị tương ứng cho hai biểu đồ

  • number ( million) 
  • percentage %

Bài tập 10:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PROPORTION OF ENERGY PRODUCTION OF FRANCE IN 2 YEARS

Đơn vị của bài này sẽ là %

Bài tập 11: