Return to site

Xác Định Chuẩn Chủ Ngữ IELTS Writing Task 1: Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A-Z, Kèm Phân Tích Bài Mẫu

· Writing,IELTS Advice

Trong IELTS Writing Task 1, ngoài nắm vững những cấu trúc phải học để đạt điểm cao trong bài Task 1 Writing, điểm quan trọng nhất là các em phải xác định cho đúng CHỦ NGỮ ( SUBJECT) CỦA TOÀN BÀI LÀ GÌ. Nếu xác định chủ ngữ sai sẽ dẫn đến PARAPHRASE sai toàn bộ chủ ngữ, thì các em hiểu là điểm sẽ bao thấp nha!

Cách để xác định CHỦ NGỮ cho đúng ở task 1 là các em sẽ phải căn cứ vào:

1. Câu đề bài cho

2. Đơn vị của biểu đồ là gì

Bài tập 1:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là shows the percentages of population in cities

2. Đơn vị của biểu đồ là %

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE PERCENTAGE OF POPULATION IN CITIES

= the proportion of urban population

= the proportion of population in urban areas

= the figure for population in cities

Bài tập 2:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là NUMBER OF MEN AND WOMEN

  • Chính xác hơn chủ ngữ đầy đủ của bài sẽ là  the numbers of men and women attending various evening courses at an adult education centre in the year 2009 sẽ là chủ ngữ chính của biểu đồ bar 
  • Còn biểu đồ chart chủ ngữ chính là the ages of these course participation thì em sẽ paraphrase trên 2 cái chủ ngữ chính đó

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the bar chart below shows the number of men and women

2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of people

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là NUMBER OF MEN AND WOMEN

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

NUMBER OF MEN AND WOMEN

= A group of adults

= Several adults

Các cách paraphrase có thể tham khảo

the figure for ......
how many males and females joining in evening courses....
the age distribution / range of these course participation

Lưu ý là nếu đã có the number of mà em nào dại dột paraphrase thành THE PERCENTAGE OF / THE PROPORTION OF / THE RATE / THE RATIO ... là coi như Paraphrase sai cả bài nha!

Bài tập 3:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE RESULTS OF A SURVEY

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the bar chart below shows the results of a survey

2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of people

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE RESULTS OF A SURVEY

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

 

Paraphrase như sau:

THE RESULTS OF A SURVEY

= The survey finding

= The outcome of a survey

Bài tập 4:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES

 

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the chart shows the number of mobile phone and landlines

2. Đơn vị của biểu đồ là: Number of phones / 100 people

 

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE NUMBER OF MOBILE PHONES AND LAND LINES

= The amount of cellphone and telephone.

= The number of telecommunication equipments

Bài tập 5:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là WATER USAGE

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the pie chart below compare water usage.

2. Đơn vị của biểu đồ là: %.

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là WATER USAGE

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Paraphrase như sau:

WATER USAGE

= water comsumption

= water utilization

Bài tập 6:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là CONSUMER

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the table below gives information on consumer

2. Đơn vị của biểu đồ là: %.

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là CONSUMER

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Paraphrase như sau:

CONSUMER

= user

= costomer

= purchaser

Bài tập 7:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là SALES OF FAIRTRADE-LABELLED COFFEE AND BANANAS

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the table below gives information about sales of fairtrade-labelled coffee and bananas.

2. Đơn vị của biểu đồ là: millions of euros.

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là SALES OF FAIRTRADE-LABELLED COFFEE AND BANANAS

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Paraphrase như sau:

SALES OF FAIRTRADE-LABELLED COFFEE AND BANANAS

= fairtrade-labelled coffee and bananas trading

= fairtrade-labelled coffee and bananas vending

Bài tập 8:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là SOLAR PANELS

Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the diagram below shows how solar panels can be used to provide electricity for domestic use.

Bài tập 9:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE VARIOUS STAGES OF DEVELOPMENT

Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the diagram shows the various stages of developments

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE VARIOUS STAGES OF DEVELOPMENT

= the development process

= the progress of fishes development

Bài tập 10:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là VILLAGE

Câu đề cho, thấy rõ ràng là: Village of Chorleywood showing development

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

VILLAGE

= the hamlet

= the rural community

Bài tập 11:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE TOWN

Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the map is of the town of Garlsdon.

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE TOWN

= the urban area

Bài tập 12:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là THE MAIN REASONS

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là the pie chart below shows the main reasons

2. Đơn vị của biểu đồ là %.

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là THE MAIN REASONS

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

THE MAIN REASONS

= the key objects

= the important causes

Bài tập 13:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là INFORMATION ABOUT USA MARRIAGE AND DIVORCE 

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là the charts below give information about USA marriage and divorce rates between 1970 and 2000

2. Đơn vị của biểu đồ là millions

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là INFORMATION ABOUT USA MARRIAGE AND DIVORCE

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm.

Paraphrase như sau:

INFORMATION ABOUT USA MARRIAGE AND DIVORCE

= USA amalgamation and separation rates

= marital status information in USA

Bài tập 14:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là ENERGY PRODUCTION

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: the pie charts below show the comparison different kinds of energy production

2. Đơn vị của biểu đồ là %

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là ENERGY PRODUCTION

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

ENERGY PRODUCTION

= ENERGY RESOURCES

Bài tập 15:

CÁCH XÁC ĐỊNH CHUẨN CHỦ NGỮ CỦA TASK 1 IELTS WRITING

Chủ ngữ của bài này sẽ là ELECTRICITY BY FUEL SOURCES

Căn cứ vào 2 cách xác định CHỦ NGỮ ở trên thì các em sẽ căn cứ vào:

1. Câu đề cho, thấy rõ ràng là: units of electricity by fuel source in Australia and France

2. Đơn vị của biểu đồ là units

==> Khẳng định 100% chủ ngữ của bài là ELECTRICITY BY FUEL SOURCES

Sau khi xác định chủ ngữ của bài, các em mới yên tâm đi PARAPHRASE chủ ngữ để đa dạng cấu trúc & vocabularies của TASK 1 để kiếm điểm

Paraphrase như sau:

ELECTRICITY BY FUEL SOURCES

= electricity production

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Các em nên share bài Blog lại để khi cần học thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OKSubscriptions powered by Strikingly