Section image

Mình hiện đang 4.0 - 5.0

Nếu hiện tại bạn đang tầm 4.0 - 5.0, bạn có thể tham khảo các khoá nâng band lên 6.0 của IELTS TUTOR bạn nhé, tuỳ thuộc vào thời gian thi của bạn nữa mà bạn có thể cân nhắc các khoá thường - cấp tốc - siêu cấp tốc cho từng kĩ năng riêng lẻ hoặc cả 4 kĩ năng bạn nhé
.
▪️ Intensive writing: https://www.ieltstutor.me/intensive-writing
▪️ Intensive speaking: https://www.ieltstutor.me/intensive-speaking
▪️ Intensive listening: https://www.ieltstutor.me/intens
▪️ Intensive reading: https://www.ieltstutor.me/intensive-listening
More Details