Cách dùng cụm"Be that as it may"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng động cụm"Be that as it may"tiếng anh

Mang nghĩa"cho dù là đúng hay là không, cho dù là thế"

=You say 'Be that as it may' when you want to move onto another subject or go further with the discussion, without deciding whether what has just been said is right or wrong.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Be that as it may, you have to accept it. (IELTS TUTOR giải thích: Cho dù là phải thế hay không, bạn phải chấp nhận điều đó thôi)
  • Be that as it may, I still think Peter is the best for the job. (IELTS TUTOR giải thích: Cho dù là đúng thì tôi vẫn nghĩ Peter là người phù hợp nhất cho công việc này)
  • My dad was a nice man. A gentleman. Be that as it may, he hated Conservatives.
  • Be that as it may, I still think Mr Livingstone is the best man for the job.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE