Cách dùng danh từ "custom" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích Cách dùng danh từ "custom" tiếng anh

I. "custom" vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "phong tục; tục lệ, thói quen"

=something that people do that is traditional or usual local customs and traditions /something that a particular person regularly does

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, custom vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được 
  • the custom of doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the custom of kissing under the mistletoe
  • On Wednesday evening, as was his custom, he went down to the village.

2. Mang nghĩa "sự quen mua hàng"

=the practice of buying goods or services from a particular shop or company

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, custom là danh từ không đếm được 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Several restaurants compete for tourists’ custom.
  • we would like to have your custom (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi muốn được quý ông /bà đến mua hàng thường xuyên)
  • we've lost a lot of custom since our prices went up (IELTS TUTOR giải thích: chúng tôi mất nhiều khách hàng quen từ khi tăng giá)
  • I'll withdraw my custom from that shop (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ không mua hàng ở cửa hàng đó nữa)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc