Cách dùng danh từ"hierarchy"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Cách dùng danh từ"hierarchy"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "hierarchy"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"hệ thống cấp bậc; thứ bậc, tôn ti (trong chính quyền, trong các tổ chức...)"

=A hierarchy is a system of organizing people into different ranks or levels of importance, for example in society or in a company.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, hierarchy vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được
 • corporate/management/organizational/political, etc. hierachy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Like most other American companies with a rigid hierarchy, workers and managers had strictly defined duties. 
 • She rose up the Tory hierarchy by the local government route. 
 • the management/Church/social hierarchy 
 • The social hierarchy of China was divided into 3 groups. (IELTS TUTOR giải thích: Hệ thống cấp bậc xã hội của Trung Quốc được chia thành 3 nhóm)
 • Every organization has a hierarchy, and trying to understand that, and the systems and processes of the organization, is important. 
 • Many kinds of work are more easily and cheaply managed in corporate hierarchies than by individuals doing deals in the market.
 • He reached a high level within the Soviet political hierarchy.
 • Even in the desert there was a kind of social hierarchy.

2. Mang nghĩa"tháp/sự phân tầng, sự phân loại"

=A hierarchy of ideas and beliefs involves organizing them into a system or structure.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, hierarchy là danh từ đếm được

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The notion of 'cultural imperialism' implies a hierarchy of cultures, some of which are stronger than others.
 • man’s hierarchy of needs
 • There is a hierarchy in the classification of all living creatures. (IELTS TUTOR giải thích: Trong sự phân loại các loài, có một hệ thống thứ bậc)
 • He described a hierarchy of needs. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy mô tả một hệ phân cấp về nhu cầu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking