Cách dùng danh từ "low" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng danh từ "low" tiếng anh

I. "low" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "mức thấp, con số thấp"

=the lowest level, value, or price / a smaller than usual amount or level, or the smallest amount or level

IELTS TUTOR lưu ý:

  • fall/plunge to a new low
  • a record/all-time low (=worse than ever before)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The euro fell to a new low against the dollar yesterday.
  • Share prices hit an all-time low.
  • Enrollment at the college reached new lows this fall. 
  • The temperature in Boston reached a record low last night.

2. Mang nghĩa "thời điểm tệ hại"

=a bad time in your life

IELTS TUTOR lưu ý:

  • highs and lows (=good times and bad times)
  • an all-time low (=the worst time)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • He’s experienced all the highs and lows of an actor’s life.
  • The game was one of the all-time lows in the club’s history.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking