Cách dùng danh từ"mindset"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"mindset"tiếng anh

I."mindset" là danh từ đếm được

II. Cách dùng

Mang nghĩa"quan niệm, quan điểm"

=If you refer to someone's mindset, you mean their general attitudes and the way they typically think about things.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We have to change people's mindsets and motivate them. 
  • By the same token, leading change is a mindset. (IELTS TUTOR giải thích: Cùng một dấu hiệu, sự thay đổi hàng đầu là một quan điểm)
  • It also includes those with a creative and challenging mindset. (IELTS TUTOR giải thích: Trong đó bao gồm cả những cá nhân có tư duy sáng tạo và dám mạo hiểm)
  • The company will have to change its whole mindset if it is to survive.
  • Flexible working was part of the mindset of the company from the start.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc