Cách dùng động từ "acknowledge" tiếng anh

· Speaking

Bên cạnh CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng động từ "acknowledge" tiếng anh

I. acknowledge là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "chấp nhận sự thật của cái gì; thừa nhận cái gì"

=to accept, admit, or recognize something, or the truth or existence of something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to acknowledge one's guilt (IELTS TUTOR giải thích: nhận tội; thú tội)
 • to acknowledge the need for reform (IELTS TUTOR giải thích: thừa nhận sự cần thiết phải cải cách) 
 • a generally acknowledged fact (IELTS TUTOR giải thích: một thực tế đã được mọi người thừa nhận)
 • he acknowledged it to be true /that it was true (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy thừa nhận điều đó là đúng)
 • they refused to acknowledge defeat /that they were defeated /themselves beaten (IELTS TUTOR giải thích: họ không chịu thừa nhận thất bại/rằng họ đã bị thất bại/bản thân họ đã bị đánh bại)
 •  the country acknowledged his claim to the throne (IELTS TUTOR giải thích: đất nước chấp nhận yêu sách của ông ta đối với ngai vàng)
 •  She acknowledged having been at fault. 
 • She acknowledged that she had been at fault. 
 • You must acknowledge the truth of her argument. 
 • Historians generally acknowledge her as a genius in her field.
 • She is usually acknowledged to be one of our best artists. 
 • They refused to acknowledge (= to recognize officially) the new government. 
 • He didn't even acknowledge my presence (= show that he had seen me). 
 • The government won't even acknowledge the existence of the problem.

2. Mang nghĩa "báo cho biết đã nhận được"

=to let someone know that you have received something that they sent to you

 • acknowledge receipt of sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to acknowledge (receipt of ) a letter (IELTS TUTOR giải thích: báo là đã nhận được thư)
 • Please acknowledge receipt of this letter.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc