Cách dùng động từ "range" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "range" tiếng anh

I. Range vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

1. Dùng "range" như nội động từ

1.1. Mang nghĩa "lên xuống giữa hai mức"

=to have an upper and a lower limit in amount, number, etc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Dress sizes range from petite to extra large. 
  • Prices range between $50 and $250.
  • prices ranged between 40d and 45d (IELTS TUTOR giải thích: giá lên xuống từ 40 đến 45 đồng)
  • temperature ranging from ten to thirtythree degrees (IELTS TUTOR giải thích: độ nhiệt lên xuống từ mười đến ba mươi ba độ)

1.2. Mang nghĩa "cùng một dãy với, nằm dọc theo"

to move or travel freely

  • our house ranges with the next building (IELTS TUTOR giải thích: nhà chúng tôi cùng một dãy với toà nhà lớn) 
  • island that ranges along the mainland (IELTS TUTOR giải thích: đảo nằm dọc theo đất liền)
  • The hens range freely about/over the farm. 
  • The walkers ranged through/over the hills all day.

2. Dùng "range" như ngoại động từ

2.1. Mang nghĩa"sắp hàng; sắp xếp có thứ tự"

to position people or things together, especially in rows

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The crowd ranged itself along the route of the procession. 
  • The troops were ranged in front of the commanding officer.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc