Cách dùng động từ "reply" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn phương pháp học IELTS SPEAKING siêu hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "reply" tiếng anh

I. Reply vừa là nội động từ, vừa là ngoại động từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Reply chỉ dùng là ngoại động từ với cấu trúc reply that + clause  vì  bản  thân  that  + clause  chính là  MỆNH ĐỀ DANH TỪ TRONG TIẾNG ANH mà  IELTS  TUTOR  đã  hướng  dẫn  

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "trả lời (bằng lời nói, viết)"

=to say, write, or do something as an answer

IELTS TUTOR lưu ý:

 • reply with
 • reply to
 • reply (that)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • ‘I know,’ Corbett replied quietly. 
 • They got up and walked out before I had a chance to reply. 
 • I asked him how he was, and he replied with a shrug. 
 • It took them a week to reply to my letter. 
 • When asked where he was going, he replied that it was none of their business.

2. Mang nghĩa "đáp lại (bằng một hành động)"

=to do something as a reaction to what someone else has done

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • to reply to the enemy's fire (IELTS  TUTOR  giải  thích: bắn trả quân địch)
 • The terrorists replied promptly and savagely by bombing the city centre.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc