CÁCH DÙNG EVEN IF / EVEN THOUGH / EVEN SO / EVEN WHEN TIẾNG ANH

· Vocabulary - Grammar

Trong lúc chấm bài cho các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR, các bạn thường rất hay nhầm lẫn cách dùng của cụm EVEN IF, nên hôm nay IELTS TUTOR hướng dẫn chi tiết cách dùng để các em nắm kĩ cấu trúc rất hay dùng này để không sai nữa nhé, bên cạnh đó đừng quên đọc thêm về mô tả quy trình trong phòng thi của IELTS SPEAKING PART 2 sẽ như nào để chuẩn bị tốt nhất nhé

EVEN thường đi với “though,” “when” and “if.” nhấn mạnh vào kết quả không như mong muốn

1. Even if: thậm chí nếu

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Even if Bob studied very hard, he still failed his French tests. (Mặc dù khi Bob học chăm chỉ nhưng anh ấy vẫn thi trượt bài kiểm tra tiếng Pháp.) 
 • Even if you take a taxi, you'll still miss your train.

2. Even when: thậm chí khi

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Even when Bob studied very hard, he still failed his French tests. (Mặc dù khi Bob học chăm chỉ nhưng anh ấy vẫn thi trượt bài kiểm tra tiếng Pháp.) 
  • New video reveals that Martin Johnson was terrifying even when he was young

  3. Even though: mặc dù

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Even though Bob studied very hard, he still failed his French tests. (Dù Bob học rất chăm chỉ nhưng anh ấy vẫn thi trượt bài kiểm tra tiếng Pháp.)
   • Even though he left school at 16, he still managed to become prime minister.

   4. Even so: thậm chí là như vậy

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • She is loud and unfriendly. Even so, I like her. (Cô ấy ôn ào và không thân thiện. Nhưng tôi thích cô ấy)
    • I had a terrible headache, but even so I went to the concert. 
    • An immediate interest cut might give a small boost to the economy. 
    • Even so, any recovery is likely to be very slow.

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK