Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng THE FORMER - THE LATTER trong tiếng anh

1. Dùng "the former" (cái thứ 1) "the latter" (cái thứ 2) khi đã nhắc đến 2 cái

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Có thể dùng “the former” và “the latter” cho sự vật, sự việc, cho con người

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Jane has two secret lovers, William and Henry. She meets the former on Monday, Wednesday and Friday, and the latter on Tuesday, Thursday and Saturday.
 • Given the choice between working for someone else and working for herself, she’d prefer the latter.(Nếu được chọn làm việc cho người khác và cho bản thân, nàng sẽ muốn chọn điều thứ hai)
 • Ryan Reynolds and Ryan Gosling are both very handsome, but I find the latter more attractive 
 • These two firms are in direct competition, with the former trying to cut costs and increase profits
 • He did well in both schoolwork and sport and won a number of medals in the latter (= in sport).
 • Two treaties were signed, in 1990 and 1998, but only the latter agreement was considered valid
  • IELTS TUTOR giải thích: Hai hiệp ước đã được ký vào năm 1990 và 1998, nhưng chỉ có hiệp ước thứ hai (=cái được ký năm 1998) được coi là có hiệu lực
 • I enjoy read­ing Entrepreneur and Inc, but pre­fer the lat­ter over the former. (Tôi thích đọc cả tạp chí Entrepreneur và Inc, nhưng tôi mê cái thư hai hơn cái thứ nhất)

2. Dùng "the former" (cái thứ 1) "the latter" (cái thứ 2) khi đã nhắc đến 2 cái. Nếu chưa nhắc thì không dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

 • “the former” và “the latter” chỉ được dùng khi ĐÃ nhắc đến hai sự vật, sự việc mà thôi. 
 • Nếu như chưa hề nhắc đến chúng từ trước, thì đơn giản hãy dùng “the first” và “the second”.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There will be two matches next week. The first will be in Brighton, and the second in London

3. Khi đề cập 3 cái trở lên, không dùng "the former" (cái thứ 1) "the latter"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Nếu như đang nhắc đến 3-4 thứ/người cùng một lúc, thì hãy dùng “the first” hoặc “the last” để chỉ người/việc đầu tiên và người/việc cuối cùng

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • The company has three branches, in Birmingham, Plymouth, and Greenock. The last of these will close next year.

   Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

   >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

   >> IELTS Intensive Listening

   >> IELTS Intensive Reading

   >> IELTS Intensive Speaking

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK