Cách dùng tính từ"advantageous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"advantageous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"advantageous"tiếng anh

Mang nghĩa"có lợi, thuận lợi"

=likely to make someone or something more successful/If something is advantageous to you, it is likely to benefit you.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • advantageous to do something
 • advantageous for sb
 • advantageous to/for sb
 • it is advantageous to do sth
 • advantageous deals/prices/rates 
 • economically/financially/politically advantageous

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Today's market is very advantageous to our business affairs (IELTS TUTOR giải thích: thị trường hiện nay thật có lợi cho việc kinh doanh của chúng ta)
 • How can we make economic growth more advantageous for small communities? 
 • Pre-selling is advantageous to both customers and stores. 
 • When it comes to investing money, it is advantageous to have a well-balanced, diversified approach. 
 • Unfortunately, we are no longer in the competitively advantageous position we were in five years ago. 
 • Employee share schemes allow staff to buy shares on advantageous terms. 
 • WTO members are committed to delivering a mutually advantageous trade liberalization. 
 • It may be advantageous for new workers to receive prior training. 
 • Researchers may find it advantageous to talk to experts in the field.
 • The company has an advantageous geographical location. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty có một vị trí địa lý thuận lợi)
 • Free exchange of goods was advantageous to all. 
 • ...an opportunity to purchase a set of tools at very advantageous prices.
 • We are able to quote you very advantageous terms. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi có thể chào bán với các điều kiện rất có lợi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE