Cách dùng tính từ"fast-paced"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"fast-paced"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"fast-paced"tiếng anh

Mang nghĩa"biến đổi nhanh, phát triển nhanh"

=happening very quickly

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It is a myth that all older people struggle with the fast-paced evolution of information technology.
  • We live in a fast - paced digital world that bombards us with information. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta đang sống trong một thế giới số luôn biến đổi và tràn ngập thông tin)
  • Be willing to work shifts. In today's highly demanding and fast - paced world, be prepared to work shifts. (IELTS TUTOR giải thích: Sẵn sàng làm việc theo ca. Hãy chuẩn bị để làm việc theo ca trong thế giới biến động nhanh và yêu cầu cao ngày nay)
  • In today's fast - paced world, everyone is looking for ways to do things better. (IELTS TUTOR giải thích: Trong thế giới có nhịp độ nhanh hiện nay, tất cả mọi người đang tìm cách để làm những điều tốt hơn)
  • a fast-paced game
  • Our fast - paced society encourages convenience, and the grocery store has capitalized on this trend. (IELTS TUTOR giải thích: Xã hội phát triển nhanh của chúng ta khuyến khích sự tiện lợi, và cửa hàng tạp hoá đã lợi dụng xu hướng này)
  • a fast-paced thriller 
  • She enjoys working in a fast-paced environment. 
  • He’s moved to the country and given up his fast-paced lifestyle.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE