Cách dùng tính từ"following"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"following"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"following"tiếng anh

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Following nếu là adj thì chỉ đứng trước noun 

1. Mang nghĩa"tiếp sau đó về thời gian"

=the following day, month, page etc is the next one

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Sadly, Pietro died the following year. 
  • The problem will be discussed in the following chapter.
  • it rained on the day we arrived , but the following day was sunny (IELTS TUTOR giải thích: trời mưa vào ngày chúng tôi đến, nhưng ngày tiếp theo thì trời nắng)

2. Mang nghĩa"sắp được đề cập đến; sau đây"

=used for referring to something that you are going to say or mention next, especially a list of people or things

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Combine the following ingredients: brown sugar, flour, and butter. 
  • Make sure you bring the following: sunglasses, sunscreen, a towel, and a swimsuit.
  • answer the following questions (IELTS TUTOR giải thích: hãy trả lời những câu hỏi sau đây)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking