Cách dùng tính từ"man-made"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"man-made"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"man-made"tiếng anh

Mang nghĩa"do con người làm ra; nhân tạo"

=Man-made things are created or caused by people, rather than occurring naturally.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Other additives are man - made. (IELTS TUTOR giải thích: Các chất phụ gia khác là nhân tạo)
  • All man - made fibres are made from polymers. (IELTS TUTOR giải thích: Tất cả vật liệu nhân tạo được làm từ nhựa)
  • Rayon is a man-made fibre. 
  • a man-made lake
  • Man-made and natural disasters have disrupted the Government's economic plans. 
  • ...man-made lakes.
  •  ...a variety of materials, both natural and man-made

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking