Cách dùng tính từ "metropolitan" tiếng anh

· Cách dùng từ

Mang nghĩa "trung tâm, thành phố lớn, thủ đô, đô thị"

=belonging to a big city, or typical of big cities

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Power stations are increasingly located outside metropolitan areas.
  • ...the metropolitan district of Miami.
  •  ...a dozen major metropolitan hospitals.
  • My relatives are living in a metropolitan district. (IELTS TUTOR giải thích: Họ hàng tôi đang sống trong một quận trung tâm thành phố)
  • In metropolitan France, the average area of a commune in 2004 is 14. 88 square kilometers. (IELTS TUTOR giải thích: Năm 2004, ở các thành phố lớn của Pháp, trung bình một xã có diện tích là 14,88 ki-lô-mét vuông)
  • For three days, your advertisement will be appeared in the personal column of a metropolitan newspaper. (IELTS TUTOR giải thích: Trong ba ngày mục quảng cáo của bạn sẽ được xuất hiện trên mục rao vặt của một tờ báo đô thị)
  •  ...metropolitan sophistication and rustic naivety.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking