Cách dùng tính từ"stringent"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"stringent"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"stringent"tiếng anh

1. Mang nghĩa"nghiêm ngặt, nghiêm khắc, chặt chẽ (về nội quy, luật pháp...)"

=stringent rules or conditions are strict and make you achieve high standards

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a stringent ban on smoking (IELTS TUTOR giải thích: lệnh nghiêm cấm hút thuốc lá)
  • The safety regulations are extremely stringent.
  • Stringent laws, rules, or conditions are very severe or are strictly controlled. 
  • He announced that there would be more stringent controls on the possession of weapons. 
  • Its drug-testing procedures are the most stringent in the world

2. Mang nghĩa"khan hiếm (tiền); khó làm ăn, khó khăn vì không có đù tiền (về hoàn cảnh tài chính)"

=Stringent financial conditions are difficult and strictly controlled because there is not much money.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a stringent economic climate (IELTS TUTOR giải thích: một hoàn cảnh kinh tế khó khăn)
  • More stringent financial regulations were approved and introduced in September. 
  •  ...times of financial stringency

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE