Cách dùng tính từ"well-liked"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"well-liked"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"well-liked"tiếng anh

=liked by many people/popular

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A colleague described him as well liked and respected by all.
  • Successful professionals are leaders who have mastered the art of effective communication. They are well - liked by colleagues – subordinates or supervisors – and your company's clients love them too. (IELTS TUTOR giải thích: Các nhà chuyên môn thành công là những người lãnh đạo mà thành thạo về nghệ thuật giao tiếp hiệu quả. Họ được yêu thích bởi các đồng nghiệp – cấp dưới hoặc cấp trên – và khách hàng của công ty cũng thích họ)
  • Sarah is well-liked by everyone in the office because of her friendly and approachable nature.
  • The band's new album has received positive reviews and is well-liked by their fans.
  • Despite being a strict teacher, Mrs. Smith is well-liked by her students because of her fairness and dedication to their education.
  • The restaurant is well-liked by locals for its delicious food and cozy atmosphere.
  • The company's CEO is well-liked by his employees because he takes the time to listen to their ideas and concerns.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE