Cách dùng tính từ"well-off"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"well-off"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"well-off"tiếng anh

1. Mang nghĩa"giàu"

=rich, or having enough money to live well

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They worked long hours and became very well off.
  • Her family was very well off.
  • He comes from a very well - off family. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy xuất thân từ một gia đình rất nghèo) 
  • Well - off people are often the most taken advantage of. (IELTS TUTOR giải thích: Những người khá giả là những người thường bị lợi dụng nhất)
  • a well-off neighbourhood

2. Mang nghĩa"gặp may; may mắn"

=in a good situation, or very lucky

IELTS TUTOR lưu ý:

  • well-off for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • We’re fairly well off for cinemas where we live (=there are several of them).

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng tính từ"reasonable"tiếng anh
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE