Cách dùng trạng từ "previously" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Cách học IELTS READING hiệu quả, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ Cách dùng trạng từ "previously" tiếng anh

Mang nghĩa "trước, trước đây"

=before the present time, or before the time you are discussing

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She was previously employed as a research scientist. 
  • Three years previously, he had met Susan.
  • This schedule was previously schedule. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Lịch trình này là lịch trình trước đây)
  • They can do as discussed previously. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Họ có thể làm như được thảo luận trước đó)
  • Previously, it was an inhospitable coast. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Trước đây đó là một bờ biển không ở được)
  • It is previously a show house. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Trước đây nó là một ngôi nhà được quảng cáo để bán)
  • She was previously employed as a tour guide. 
  • I had posted the card two months previously.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking