Cách dùng từ"where"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Cách dùng từ"where"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng từ"where"

1. Giới thiệu chung

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng như 1 trạng từ để hỏi (hỏi giản tiếp hoặc trực tiếp)

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Where are you going?

   • I wonder where she lives.

   • Where will it all end?

   • If they get their way, where will it stop?

   • It's not so simple. They'll have to let the draft board know, and then where will we be?

 • Dùng như 1 trạng từ quan hệ

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I know a place where you can hide.

   • Stratford is where Shakespeare was born.

 • Dùng như 1 liên từ (as a conjunction)

  • IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I’ve hidden the money where no one will find it.

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"đâu, ở đâu, ở nơi nào"

=in or to what place

IELTS TUTOR lưu ý:

 • where...to
 • where...from

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Where would you like to sit? 
 • I wonder where Jack’s gone. 
 • Do you know where the road leads to? 
 • where is all this leading? (IELTS TUTOR giải thích: tất cả các thứ này sẽ dẫn đến đâu?)
 • Where did the package come from?

2.2. Mang nghĩa"tại, ở trong hoặc tới nơi nào"

=used for referring to a particular place that someone or something is in or that they go to

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We were led to the dining room, where lunch was being served. 
 • Put the picture where I can see it. 
 • The house where I was born (IELTS TUTOR giải thích: căn nhà nơi (mà) tôi sinh ra)
 • This cupboard is where she keeps all her sewing things. 
 • I was a teacher in the college where Khalil was studying. 
 • Where the temple once stood there is now a multi-storey car park.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking