Cách paraphrase động từ"travel"(Diễn đạt"di chuyển" tiếng anh)

· Cách paraphrase

Bên cạnh hướng dẫn điểm báo các thông tin mới nhất cùng giải thích từ vựng để em có thể nâng cao kĩ năng đọc, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase động từ"receive"(Diễn đạt"nhận" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách mô tả về "nhóm tuổi"

II. Cách paraphrase động từ"travel"(Diễn đạt"di chuyển" tiếng anh)

1. commute

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • drive to work = travel/go/commute to work by car: đi làm bằng xe hơi
  • the most popular way to commute = the most pupular mode of transport: cách phổ biến nhất để đi lại/ phương tiện giao thông phổ biến nhất 
  • commuting costs/ traffic costs chi phí đi lại 
  • commute/travel long distances to…: đi quãng đường dài tới… 
  • daily travel = daily commute: việc đi lại hàng ngày

2. drive/fly

3. go

4. migrate

5. sightsee

6. vacation

7. make a journey

8. take a boat/take a plane/take a train/take a trip

9. ride

10. travel

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • people who travel by car = people travelling by car = car users = những người đi lại bằng  xe car 
  • people who travel by train = people travelling by train = train passengers: những người đi lại bằng xe lửa

11. use public transport instead of private vehicles: sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay vì xe riêng

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0