HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG CÂU TRẦN THUẬT (Reported speech)

· Vocabulary - Grammar

Câu tường thuật là gì? Cách sử dụng cũng như những lưu ý khi sử dụng câu tường thuật là những điều nên biết khi học tiếng anh. Dù trong giáo dục phổ thông hay các kì thi quốc tế, Câu tường thuật - Reported Speech là điểm ngữ pháp quan trọng. Toàn bộ sẽ được IELTS TUTOR giải thích dưới bài viết này.

Ngoài ra, các bạn có thể tìm đọc bài về "Mệnh Đề Quan Hệ" vì đây cũng là một điểm ngữ pháp quan trọng trong IELTS.

I. Câu tường thuật là gì?

Câu tường thuật là câu thuật lại lời nói trực tiếp của người khác.

  • Lời nói trực tiếp (direct speech): là nói chính xác điều ai đó diễn đạt (còn gọi là trích dẫn). Lời của người nói thường được đặt trong dấu ngoặc kép.

Ex: She said ,” The exam is difficult”. (Cô ấy nói, "Bài thi thật khó.")

  • Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép.

Ex: Lan said,”I want to go home” -> Lan said she wanted to go home (indirect speech) (Lan nói cô ấy muốn về nhà)

II. Các loại câu tường thuật

1. Dạng câu kể

Subject + say(s) / said + (that) + Subject + Verb

Các dạng câu theo thì (tense), và modal verb

2. Dạng câu hỏi

Câu hỏi WH:

S + asked (+O)/ wanted to know/ wondered + Wh-words + S + V.

Câu hỏi Yes/ No:

S + asked/ wanted to know/ wondered + if/ whether + S + V

3. Dạng mệnh lệnh

Khẳng định (Positive):

S + told + O + to-infinitive.

Example: She said, “Sit down." - She asked me to sit down.

Phủ định (Negative