Cách Dùng Mệnh Đề Quan Hệ (mênh đề tính từ)

· Vocabulary - Grammar

1. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ LÀ GÌ?

Sau đây là những lưu ý quan trọng nhất mà IELTS TUTOR lưu ý:

 • Mệnh đề quan hệ còn được gọi là mệnh đề tính ngữ
 • Nếu đã học rất kĩ hướng dẫn trong cách viết câu ghép - câu phức, em sẽ nắm được mệnh đề tính ngữ, cùng với mệnh đề danh từ và mệnh đề trạng ngữ là 3 cách tạo nên 1 câu phức 
 • Với tên gọi là mệnh đề tính từ, thì chức năng của mệnh đề quan hệ (mệnh đề tính ngữ) sẽ giống với tính từ tức là đóng vai trò giải thích kĩ hơn cho danh từ đứng trước nó
  • Như vậy, mệnh đề quan hệ sẽ đứng sau danh từ, và có chức năng bổ nghĩa cho danh từ đó 

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is the woman that i talked to yesterday. (Cô ấy là người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện hôm qua)

Cụm từ "that I talked to yesterday" là mệnh đề quan hệ, bổ ngữ cho danh từ "the woman"

2. CÁC ĐẠI TỪ QUAN HỆ

2.1. WHO

 • Là đại từ quan hệ chỉ người làm chủ ngữ
 • Theo sau who là một động từ

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The man who is sitting by the fire is my father.
 • That is the boy who helped me to find your house.

2.2. WHOM

 • Là đại từ quan hệ chỉ người làm tân ngữ
 • Làm tân ngữ cho động từ đứng sau nó.
 • Theo sau whom là một chủ ngữ
 • Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay bằng who.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The woman whom you saw yesterday is my aunt.
 • The boy whom we are looking for is Tom.
 •  I’d like to talk to the man whom / who I met at your birthday party.

2.3. WHICH

 • Là đại từ quan hệ chỉ vật, làm chủ ngữ hoặc tân ngữ cho động từ sau nó.
 • Theo sau which có thể là một động từ hoặc một chủ ngữ.

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

=> This is the book which I like best.

=> The hat which is red is mine.

 • Khi which làm tân ngữ, ta có thể lược bỏ which

Ví dụ: The dress (which) I bought yesterday is very beautiful.

2.3.1. Dùng , Which để đại điện nguyên cả câu phía trước

Cùng IELTS TUTOR xét ví dụ:

She lives in New York. She likes living in New York.
→ She lives in New York, which she likes.

IELTS TUTOR lưu ý: cách dùng , WHICH chỗ này

 • , WHICH có ý nghĩa đại diện cho cả câu She lives in New York ở phía trước.

IELTS TUTOR tổng hợp các cách paraphrase cấu trúc , which vì rất nhiều bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING của IELTS TUTOR dùng lặp lại rất nhiều

2.3.2., Which có thể rút gọn thành , Ving trong mệnh đề quan hệ

Cùng IELTS TUTOR xét các ví dụ:

Ví dụ 1:

 • Diets that are high in saturated fat clog up our arteries, thereby reducing the blood flow to our hearts and brains.

Câu này chính là câu rút gọn của

 • Diets that are high in saturated fat clog up our arteries, which thereby reduces the blood flow to our hearts and brains.

==> mang nghĩa là cái việc mà ( Diets that are high in saturated fat clog up our arteries) làm ( reduces the blood flow to our hearts and brains)

Ví dụ 2: