CẤU TRÚC CÂU NÊN HỌC IELTS

· Vocabulary - Grammar

Để đạt điểm cao trong kì thi IELTS nói chung và IELTS Writing nói riêng, điều quan trọng nhất là phải có một vốn từ vựng rất phong phú nhất là đối với những bạn Target điểm IELTS cao như 7.0 IELTS Writing hoặc hơn. Hôm nay, IELTS TUTOR giới thiệu thêm các cấu trúc nên dùng. Bên cạnh đó, cũng nên tham khảo thêm  Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi)

I. �Ngữ pháp khuyên dùng IELTS

Để đạt điểm cao Grammar trong bài Writing & Speaking, IELTS TUTOR khuyên người viết cần sử dụng những cấu trúc sau:

  •  Câu đơn (simple sentence)
  • Câu ghép (compound sentence)
  • Câu phức (complex sentence).
  • Chủ động (active)
  • Bị động (passive)
  • Mệnh đề quan hệ (relative clause)
  • Câu điều kiện (conditional sentence)

II. Cấu trúc khuyên dùng

1. a case for...

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "a case for" tiếng anh

2. not...but rather....

Cách dùng "not...but rather..." tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn

3. let alone

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng LET ALONE

4. not to mention

CÁCH DÙNG "NOT TO MENTION THAT" mà IELTS TUTOR hướng dẫn

5. never mind

Cách dùng "never mind" mà IELTS TUTOR hướng dẫn

6. Cấu trúc câu diễn tả mục đích

7. When S+V+O, S1+V1+O1

IELTS TUTOR xét ví dụ: When a language dies out, a whole way of life disappears with it

8. While S+V+O, S1+V1+O1

IELTS TUTOR xét ví dụ: While some students dropt out after a few years studying, others finish academic courses with poor degrees.

9. S+V+O, resulting in an increase/a decrease in + the number of something/the demand for something.

IELTS TUTOR xét ví dụ: Many people in the countryside migrate into big cities, resulting in an increase in the demands for accommodation, food and services in urban areas.

10. S+V+O, giving rise to something

IELTS TUTOR xét ví dụ: Advertisements give people more choices on what they want to buy, giving rise to the consumer society

11. By doing something, S + V + O

IELTS TUTOR xét ví dụ: By spending money to protect minority languages, governments can also preserve traditions, customs and behaviours.

12. S+V+O, and this will +V+O.

IELTS TUTOR xét ví dụ: The use of private cars is increasing in Hanoi, and this puts a strain on its infrastructure.

13. Instead of + Ving + O, S+V+O.

IELTS TUTOR xét ví dụ: Instead of driving cars, people should use public transport.

14. S+V+O. This allows/urges/encourage smth/smb to do smth (This will discourage smb from doing smth).

IELTS TUTOR xét ví dụ: The utilisation of cheap labour helps companies to reduce the production cost. This encourages business expansion.

15. Compared to those who +S+V+O, S1+V1+O1

IELTS TUTOR xét ví dụ: Compared to those who hold high school qualifications, university graduates often have more employment opportunities.

16. If S+V+O, S+V+O

IELTS TUTOR xét ví dụ: If air travel is restricted, people would opt for other means of transport such as buses and cars.

17. S+V+O [that S1+V1+O1], because S2+V2+O2

IELTS TUTOR xét ví dụ: I partly disagree with the idea that advertising has negatively influenced our life, because I recognise several benefits it brings to society.