Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH PHÂN BIỆT SO THAT VÀ SO TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng vào IELTS)

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh hướng dẫn cách dùng So + adj that...., hôm nay IELTS TUTOR cũng hướng dẫn thêm các em cách phân biệt SO THAT và SO nhé vì có bạn học viên của lớp IELTS SPEAKING online của IELTS TUTOR thường xuyên sai cách dùng của từ SO THAT

1. Cách dùng S + V + SO THAT + S + V

Trong cấu trúc này SO THAT đi liền nhau và có nghĩa là để cho, để rồi, dùng để giải thích mục đích hoặc kết quả đạt được

Xét ví dụ:

  • Everyone wants to be fluent in english so that they can have a good job (để mà có công việc tốt)
  • You need to talk to me about your problems so that I can help you! (để mà tôi có thể giúp)
  • Shall We Go On Sinning So That Grace May Increase?
  • Tennessee expands free child care program until mid-August so that many more can now benefit
  • 10-Year-Old Girl Makes A “Hug Curtain” So That Grandparents Feel Loved
  • Farmers and forest owners bristle at politicians screwing the scrum so that forest owners subsidise the domestic wood processing industry, potentially resulting in trade retaliation from export markets

2. Cách dùng So

Hãy đọc kĩ hướng dẫn cách dùng So như một liên từ FANBOYS trong hướng dẫn rất kĩ sau đây nhé. SO mang nghĩa VÌ VẬY

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK