8 đề thi thử IELTS LISTENING

· Listening

Bên cạnh hướng dẫn CÁCH HỌC IELTS LISTENING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR cung cấp thêm 8 đề thi thử IELTS LISTENING

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Có thể nhìn đề trực tiếp trên website của IELTS TUTOR hoặc
  • Download PDF bộ đề 8 đề thi thử IELTS LISTENING rồi in ra và làm nhé
  • Download audio bộ đề 8 đề thi thử IELTS LISTENING để nghe 1 lần cùng với file PDF để làm bài cho dễ nhé 

Đề 1

SECTION 1

Questions 1-4

Complete the notes below:

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

NOTES ON SPORTS CLUB

Example answer:

Name of club: ..........Kingswell

Facilities available:

Golf:

1_______________

2_______________

Classes available:

Kick-boxing

3_______________

Additional facility:

4_______________(restaurant opening soon)

Questions 5-8

Complete the table below:

Write NO MORE THAN TWO NUMBERS for each answer.

Question 9 and 10

Complete the sentences below:

Write ONE WORD ONLY for each answer.

SECTION 2

Questions 11-16

What change has been made to each part of the theatre?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 11-16.

SECTION 3

Questions 21

Choose the correct letter; A, B or C.

21. What is Brian going to do before the course starts?

A. attend a class

B. write a report

C. read a book

Questions 22-25

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

SECTION 4

Questions 31-37

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

Đề 2

Đề 3

8 đề thi thử IELTS LISTENING
8 đề thi thử IELTS LISTENING
8 đề thi thử IELTS LISTENING
8 đề thi thử IELTS LISTENING
8 đề thi thử IELTS LISTENING

Đề 4

Đề 5

Section 2

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Section 4

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Đề 6

Đề 7

Đề 8

ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC BÀI LISTENING TRONG LINK NÀY https://docs.google.com/document/d/1nm2ML4UfsEr-TgqFkCNAC-1siBSCGhC-fqaf1tM_Ark/edit

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK