Return to site

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

· IELTS Practice Test,Listening

Bên cạnh luyện tập IELTS Listening theo các chuyên đề thường gặp, như dạng Spelling thường xuất hiện trong Section 1, để đạt điểm cao trong kì thi IELTS Listening, các em cũng nên luyện tập các bài thi thử IELTS Listening để nâng cao khả năng Listening cho mình các em nhá!

SECTION 1

Online IELTS Listening Test Questions 1-10

Questions 1-4

Complete the notes below:

Write NO MORE THAN THREE WORDS for each answer.

NOTES ON SPORTS CLUB

Example answer:

Name of club: ..........Kingswell

Facilities available:

Golf:

1_______________

2_______________

Classes available:

Kick-boxing

3_______________

Additional facility:

4_______________(restaurant opening soon)

Questions 5-8

Complete the table below:

Write NO MORE THAN TWO NUMBERS for each answer.

Question 9 and 10

Complete the sentences below:

Write ONE WORD ONLY for each answer.

SECTION 2

Online IELTS Listening Test Questions 11-20

Questions 11-16

What change has been made to each part of the theatre?

Choose SIX answers from the box and write the correct letter, A-G, next to questions 11-16.

SECTION 3

Online IELTS Listening Test Questions 21-30

Questions 21

Choose the correct letter; A, B or C.

21. What is Brian going to do before the course starts?

A. attend a class

B. write a report

C. read a book

Questions 22-25

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

SECTION 4

Online IELTS Listening Test Questions 31-40

Questions 31-37

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.

CÁC BÀI LUYỆN TẬP KHÁC (HỌC SINH IELTS TUTOR BẮT BUỘC PHẢI LÀM!)

Chuyên đề 1:

Chuyên đề 2:

Chuyên đề 3:

Chuyên đề 4:

Section 2

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Section 4

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Chuyên đề 5:

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Chuyên đề 6:

Section 1

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Section 2

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Section 4

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Chuyên đề 7:

IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!
IELTS Listening Practice Test 1: Đề Thi Thử IELTS chọn lọc, Kèm Audio!

Sau khi tham khảo bộ đề thi thử IELTS Listening số 1 xong, các em có thể tham khảo thêm các từ vựng thường gặp nhất trong IELTS Listening để nâng cao thêm vốn từ vựng của mình trong IELTS Listening, cũng như tham khảo thêm các chiến thuật IELTS Listening từ A đến Z mà giáo viên 8.0 của IELTS TUTOR đã hướng dẫn các em tuần trước nhé!

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé! Em nào muốn tự động NHẬN THÔNG BÁO khi IELTS TUTOR viết bài Blog mới thì Subscribe Email phía dưới nhé!

ĐÁP ÁN TẤT CẢ CÁC BÀI LISTENING TRONG LINK NÀY https://docs.google.com/document/d/1nm2ML4UfsEr-TgqFkCNAC-1siBSCGhC-fqaf1tM_Ark/edit

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK