IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC MEMORIES & EXPERIENCES

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của các loại câu hỏi này

I. PART 2

1. Describe a game you liked to play in your childhood

What type of game it was

How you played it

Who you played it with

And explain why you don't play it anymore.

2. Describe a character in a childhood story

Who was he
What was he like
What did he do
Explain why you like this character.

3. Describe the most difficult time in your life

Describe the most difficult time in your life

II. PART 3

1. Câu hỏi yêu cầu sự lựa chọn

  • Do you prefer making phone calls or sending text messages?

2. Câu hỏi về sự thay đổi

  • How have weddings changed recently?

3. Câu hỏi trình bày quan điểm

  • On what occassions will people receive money as a gift?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK