IELTS SPEAKING PART 2-3 TOPIC PEOPLE, WILDLIFE & TRAVEL, TRANSPORT

· Speaking

Các em học sinh của IELTS TUTOR sẽ làm hết tất cả câu hỏi dưới đây nhé, trước khi làm có thể tham khảo qua các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS SPEAKING PART 3 để hiểu rõ thêm về cách trả lời của các loại câu hỏi này

I. TOPIC PEOPLE & WILDLIFE

1. PART 2

DESCRIBE A SMALL CHILD

IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC PEOPLE, WILDLIFE & TRAVEL, TRANSPORT

DESCRIBE A WILD ANIMAL

IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC PEOPLE, WILDLIFE & TRAVEL, TRANSPORT

2. PART 3

2.1. CÂU HỎI VỀ SỰ THAY ĐỔI

  • How has the family relationship changed recently?

2.2. CÂU HỎI TRÌNH BÀY QUAN ĐIỂM

  • How do people become famous today?
  • What kinds of skills should parents teach children?
  • Do you think that old people should work?

II. TOPIC TRAVEL & TRANSPORT

1. Part 2

Describe a foreign country where you want to visit

IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC PEOPLE, WILDLIFE & TRAVEL, TRANSPORT

Describe a vehicle you want to buy

IELTS SPEAKING PART 1-2-3 TOPIC PEOPLE, WILDLIFE & TRAVEL, TRANSPORT

2. Part 3

  • What are the most popular traveling destinations in your country?
  • Should all people take public transport?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK