Phân tích bài essay về "Produce fertiliser" IELTS WRITING TASK 1

· Writing,Homepage

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR Phân tích bài essay về "Produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Phân tích bài essay về "Produce fertiliser (compost)" IELTS WRITING TASK 1

II. Cách làm dạng process

III. Phân tích

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Đối với dạng process có rất nhiều cách để phân bố bố cục thành 2 đoạn thân bài, như ở bài mẫu này của IELTS TUTOR có thể phân đoạn bố cục như sau:
    • Body 1: bước 1+2: mô tả plastic container như thế nào sau đó bắt đầu chứa waste vào được phân Theo từng lớp như thế nào 
    • Body 2: bước 3+4+5: đổ nitrogen & hot water vào sau đó đun lên rồi sau 6 months thì ra làm sao 
  • Chú ý là có rất nhiều cách để phân bố bố cục thân bài của dạng process tuỳ theo cách hiểu của từng người nhé 

IV. Bài sửa HS đi thi đạt 7.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK