Return to site

HƯỚNG DẪN TỪ A - Z CÁCH DÙNG CẤU TRÚC NOT ONLY - BUT ALSO TRONG IELTS WRITING TASK 2

· Vocabulary - Grammar

Trong 4 tiêu chí đánh giá IELTS WRITING, 25% band điểm của các bạn sẽ được đánh giá bởi tiêu chí về cấu trúc ngữ pháp – Grammatical Range and Accuracy. Vì vậy việc nắm vững các cấu trúc được đánh giá cao sẽ giúp các em nâng band điểm này đáng kể

Cách sử dụng cấu trúc “not only – but also”

Các bạn có thể tham khảo bảng tổng kết cách dùng của cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO:

Cách sử dụng cấu trúc “not only – but also”

Cấu trúc “not only – but also” hay còn được gọi cấu trúc “không những – mà còn” là một trong những cấu trúc thông dụng nhiều nhất trong IELTS Writing Task 2.

Cấu trúc này được sử dụng khi bạn muốn đưa ra cùng lúc 2 ý trong cùng một câu, thường dùng để nhấn mạnh yếu tố được nhắc đến trong câu.

Các bạn sẽ xét những ví dụ trong từ điển Cambridge sau để nắm vững cách dùng cấu trúc NOT ONLY BUT ALSO nhé:

not only ... (but) also ​

 

used to say that two related things are true or happened, especially when this issurprising or shocking

 

EX: Not only did he turn up late, he also forgot his books

 

EX: If this project fails, it will affect not only our department, but also the whole organization.

 

Vậy các bạn sẽ rút ra cách dùng cấu trúc NOT ONLY - BUT ALSO như sau:

1. S+ V+ not only + AdjN/P/V/Adv+ but also + Adj/N/P/V/Adv

Đứng sau not only – but also bắt buộc phải là các từ loại giống nhau, ví dự như cùng là danh từ, động từ hay tính từ…

Eg 1: They encounter many unforeseeable dangers, which can not only trigger serious injuries but also deprive their lives.

Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm động từ là “trigger …” và “deprive …” Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là verb thì sau BUT ALSO phải là verb

Eg 2: Not only adults but also children are attracted by the exciting moments that extreme sports give them, including fear, surprise, worry, curiosity and fun.

Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các danh từ là “adults” và “children”. Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là noun thì sau BUT ALSO phải là noun

Eg 3: It is a fact that several groups of people prefer not to consume any kinds of meat and fish, as they believe that being vegetarian bring many benefits not only for their health but also for the world as a whole.

Sau cụm từ not only – but also, người viết đều sử dụng các cụm giới từ là “for their health” và “for the world”. Các bạn có thể thấy sau NOT ONLY là cụm giới từ thì sau BUT ALSO phải là cụm giới từ

2. Cấu trúc đảo: Not only + auxiliary verb + S + V,S also

LƯU Ý: Chỉ khi NOT ONLY được đặt ở đầu một câu thì mới dùng tới phương pháp đảo ngữ

2.1 Đảo ngữ với “modal verb”

Ngoài đảo ngữ với NOT ONLY - BUT ALSO, các bạn cũng nên tham khảo thêm các cấu trúc đảo ngữ khác nên dùng trong IELTS WRITING TASK 2 nhé

Nếu trong câu có sử dụng động từ khiếm khuyết như “can/ could/ may/ might…”, bạn chỉ cần đảo “modal verb” lên trước chủ ngữ và giữ nguyên vế thứ 2 đằng sau dấu phẩy (,)

Eg: Increasing cost of fuel can not only save fuel, it also protects environment.

Not only can increasing cost of fuel save fuel, it also protects environment.

2.2. Đảo ngữ với động từ “tobe”

Nếu câu cần đảo của bạn có chứa động từ “tobe”, bạn chỉ cần đưa “tobe” lên trước danh từ và giữ nguyên vế thứ 2, vậy là bạn đã có ngay một câu đảo ngữ hoàn hảo rồi.

Eg: Video games are not only costly, they are also a waste of time.

Not only are video games costly, they are also a waste of time.

2.3. Đảo ngữ với động từ thường

Đưa lên trước chủ ngữ một số trợ động từ thích hợp như does, do, did,.., đảo “S” về sau và giữ nguyên vế sau

Eg: Smoking doesn’t only harm your own health, it also threatens others.

Not only does smoking harm your own health, it also threatens others.

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK