Paraphrase"bird"(Diễn đạt"con chim"tiếng anh)

· Cách paraphrase

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5), ​hôm nay IELTS TUTOR giới thiệu thêm Paraphrase"bird"(Diễn đạt"con chim"tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase"bird"(Diễn đạt"con chim"tiếng anh)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Feathered friend: IELTS TUTOR xét ví dụ: I love watching my feathered friend, a small bird, chirping outside my window every morning.
  • Flying animal: IELTS TUTOR xét ví dụ: Birds are remarkable flying animals, capable of covering long distances during migration.
  • Feathered being: IELTS TUTOR xét ví dụ: As I walked through the forest, a beautiful feathered being flew past me.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ"fun"tiếng anh
  • Songbird: IELTS TUTOR xét ví dụ: The songbird nestled on the branch and filled the air with its delightful melodies.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE