Return to site

IELTS READING: PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP BẰNG CÁCH PARAPHRASE CÂU HỎI

 

Chắc chắn 7.0 IELTS Reading dễ dàng

· Reading,IELTS Practice Test

Để nâng cao điểm Reading, chỉ luyện làm các bài test là không đủ. Bạn cần nắm rõ bản chất của bài thi Reading là việc paraphrase các cụm từ, các câu trong passage. Các câu hỏi Reading chính là những câu giống hệt như trong passage, nhưng đã được paraphrase lại. Nhiệm vụ của bạn chỉ là tìm ra được những câu này trong passage và đối chiếu với câu hỏi.

Để quen với việc tìm kiếm và đối chiếu thông tin giữa passage và câu hỏi, bạn nên tập paraphrase các câu hỏi. Như vậy, bạn sẽ nắm được rõ hơn cách người ra đề paraphrase, quen hơn với việc tìm kiếm thông tin đã được paraphrase, từ đó làm bài Reading nhanh hơn và chính xác hơn.

Mình lấy 3 câu hỏi Yes – No – Not Given trong quyển Official Cambridge Guide to IELTS để làm ví dụ cho phương pháp này:

1. Governments should do more to ensure that food is generally affordable.

2. Farmers need to reduce the harm they do to the environment.

3. In the future, farmers are likely to increase their dependency on chemicals.

Nguyên tắc paraphrase mà người ra đề vẫn làm đó là: biến đổi các từ trong câu thành các từ đồng nghĩa (synonym), thay đổi dạng của từ, thay đổi thứ tự của các từ trong câu. Mình sẽ áp dụng nguyên tắc này để paraphrase như sau:

1. Governments should do more to ensure that food is generally affordable.

governments = the authorities

should = need to = are advised to

ensure = make sure

do more = more actions need to be taken

generally = in general

affordable = cheap enough for people to buy

-> More actions need to be taken by the authorities to make sure that food in general is cheap enough for people to buy.

2. Farmers need to reduce the harm they do to the environment.

need to = are advised to

reduce the harm = try to cause less damage

the environment = the natural world

-> Farmers are advised to try to cause less damage to the natural world.

3. In the future, farmers are likely to increase their dependency on chemicals.

in the future = in the following years

are likely to = are predicted to = it is predicted that

increase their dependency = rely more

-> It is predicted that farmers will rely more on chemicals in the following years.

Những người ra đề thi Reading cũng sẽ làm điều tương tự như mình vừa làm – paraphrase các câu trong bài thành những câu mới. Như vậy, nếu luyện tập theo cách này, bạn sẽ dần quen với việc tìm kiếm và đối chiếu thông tin giữa các câu với nhau, và điểm Reading của bạn sẽ tăng dần lên.

Còn điều gì các bạn còn thắc mắc trong cách ôn tập và kỳ thi IELTS, hãy comment ngay phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Share bài Blog lại để khi cần thì có ngay để học luôn nhé

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK