Paraphrase từ "charge" (Diễn đạt "tính tiền" tiếng anh)

· Cách paraphrase

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "charge" (Diễn đạt "tính tiền" tiếng anh)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase từ "charge"

1. bill

2. pay

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "pay" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • My dad is inside, he'll take the payment (IELTS TUTOR giải thích: Bố tôi ở bên trong, xin mời vào trong trả tiền)
  • He wouldn't pay for my lawyer (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy sẽ không trả tiền cho luật sư của em)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking