Return to site

Hướng dẫn từ A đến Z phân tích, tư duy các bài mẫu đặc trưng 4 dạng đề chắc chắn sẽ ra thi trong IELTS WRITING TASK 2!

· Writing

Trước khi tham khảo bài phân tích chi tiết các dạng đề trọng tâm sẽ được ra thi trong IELTS WRITING TASK 2 kèm bài mẫu, các em cũng nên tham khảo thêm hướng dẫn từ A đến Z cách lập dàn bài trong IELTS Writing Task 1 và Task 2, cũng như tổng hợp đề thi IELTS Writing ở Việt Nam trong năm 2019 mà IELTS TUTOR đã giới thiệu đến các em trước đó!

Để tăng điểm IELTS Writing có 2 bước:


+ Bước 1: Luyện cách triển khai ý logic, mạch lạc


+ Bước 2: Luyện để nâng cao vốn từ vựng liên quan đến chủ đề

 

Viết ielts task 2, mọi người KHÔNG cần phải đưa ra ý sáng tạo hay đặc sắc, ý đưa ra chỉ cần liên quan đến câu hỏi đề bài, dùng từ vựng tốt để diễn đạt các ý đó là ok.

1. Dạng Opinion Essay

1.1. Dạng hỏi trực tiếp your opinion

Đề mẫu: SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES

Lưu ý cho đề này

Trước khi đặt bút vào viết, các em phải nhận ra cho được những điểm sau:

 • Thứ nhất, dạng này là dạng OPINION ESSAY, cách viết dạng Opinion Essay các em phải tham khảo 
 • Thứ 2, đề có đề cập đến các industries khác ngoài fast food, nên nhất định trong câu Introduction, Body và Conclusion sẽ phải có sự so sánh giữa fast food và những industries đó bất kể câu trả lời của các em là gì đi nữa 
 • Thứ3, với những em đặt mục tiêu 7.5 trở xuống thì không nên viết theo dạng balanced, mà phải viết 1 là completely agree, 2 là completely disagree để khỏi sai Task response. Để nắm thêm về tiêu chí task response các em cũng nên tìm hiểu thêm 

Hướng dẫn cách viết

 • Đầu tiên, các em nên xác định cho được mình sẽ ủng hộ quan điểm đề bài ( SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES ) cho hay không? Ví dụ như ở đây IELTS TUTOR sẽ không đồng ý. Thì quan điểm Không đồng ý này sẽ đi xuyên suốt bài văn từ câu 2 Introduction, đến 2 đoạn thân bài và cuối cùng là lặp lại quan điểm đó một lần nữa ở Conclusion 
 • Ví dụ như IELTS TUTOR chọn quan điểm là không đồng ý với quan điểm đề bài cho, thì ở 2 đoạn Thân bài, IELTS TUTOR sẽ đưa ra 2 lí do vì sao IELTS TUTOR lại có quan điểm là không nên cấm fast food như những industries kia, từ 2 câu main idea sẽ giải thích rõ 2 lí do chính vì sao không nên cấm fast food như những industries kia. Theo sau từng câu main idea của từng đoạn thân bài sẽ là câu supporting ideas và câu ví dụ để làm chắc chắn thêm quan điểm vì sao không nên cấm fast food như những industries kia

Em nào còn chưa rõ về Bố cục của 1 đoạn văn Paragraph thì nên tìm lại để đọc để nắm cho vững

Bố cục 3 phần của bài

NẾU KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI QUAN ĐIỂM ĐỀ BÀI LÀ NÊN CẤM FAST FOOD

 

Bài này muốn viết cho đúng phải viết theo bố cục sau:
Intro câu 2: khẳng định quan điểm là đồng ý hay là không với quan điểm với đề (ở đây cho là không đồng ý, tức là không đồng tình với việc cấm fast food như các industries kia)
Body 1: Nêu lí do số 1 vì sao fast food không nên bị cấm như các industries >> Supporting idea (tức là giải thích ra cho câu main idea rõ ý hơn) >> Example (cho ví dụ chứng minh cho main idea rõ ra)

Body 2: Nêu lí do số 2 vì sao fast food không nên bị cấm như các industries >> Supporting idea >> Example

Conclusion: khẳng định lại quan điểm, tức là paraphrase lại cho câu 2 intro

Nếu đồng ý hoàn toàn với việc chính phủ nên cấm fast food như các industries kia thì sẽ bố cục

Intro câu 2: nêu quan điểm rõ ra là hoàn toàn đồng ý với việc cấm fast food như các industries kia vì những lí do sau

Body 1: Nêu lí do số 1 vì sao theo em nên cấm fast food như các industries kia >> supporting idea (giải thích ra cho main idea ) >> Example (cho ví dụ để làm sáng tỏ main idea)

Body 2: Nêu lí do số 2 vì sao theo em nên cấm fast food như các industries kia >> supporting idea (giải thích ra cho main idea ) >> Example (cho ví dụ để làm sáng tỏ main idea)

conclusion: paraphrase lại cho intro câu 2 (khẳng định lại quan điểm)

 • Mở bài: Các em luôn nhớ Câu 1 của introduction sẽ giới thiệu sơ qua Topic, Câu 2 của Introduction sẽ là câu mà nêu rõ quan điểm và trả lời cho câu hỏi của đề bài ( SHOULD GOVERNMENT REGULATE THE FAST FOOD INDUSTRIES IN THE SAME WAY THAT REGULATES THE DRUG, ALCOHOL AND TOBACCO INDUSTRIES ) 
 • Cách dễ nhất để viết introduction là các em sẽ paraphrase từ đề bài 

Introduction mẫu

In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on whether or not governments should strictly control fast food industries like the way they do with drug, alcohol and tobacco industries. I myself believe that fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below.

 • Thân bài 1: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do vì sao ( I myself believe that fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below.) đã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình 

Đoạn thân bài 1 mẫu, trong đó câu in đậm là câu MAIN IDEA

Firstly, eating fast food is absolutely convenient for those who fail to have time to cook. This is true when today people do not have quality time with their family, let alone cooking food for themselves. In such case, those busy people just need to come over fast food restaurants for their quick meals or online order. Take myself as an example, I usually go for my favourite KFC restaurant when not having time to cook, which is both cost-effective and handy when food coming at my doorstep without any delivery cost.

 • Thân bài 2: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do thứ 2 vì sao ( I myself believe that fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below.) đã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình 

Đoạn thân bài 2 mẫu, trong đó câu in đậm là câu MAIN IDEA

Another reason why I do think that fast food industries should not be banned as the other harmful sectors is that junk foods are not as dangerous to people’s health as drug, alcohol and tobacco. Too much fast food is likely to cause some diseases such as obesity and heart related diseases; however, abuse of drug, alcohol can not only make people addicted but also cause social evils such as crime, violence and addiction. For example, eating too much fast food can make teenagers themselves obese, however, drug use or addiction might drive users to commit crimes such as raping or killing other people for money. As a result, the government should keep drug, alcohol and tobacco industries under tight control rather than fast food sector.

 • Kết luận, IELTS TUTOR sẽ chỉ viết 1 câu duy nhất, khẳng định lại quan điểm của mình đã được nêu ở câu thứ 2 của introduction. Nói đúng hơn, câu conclusion sẽ là câu paraphrase của câu thứ 2 của introduction

Conclusion mẫu

For the reasons mentioned above, I believe that it is more beneficial for the government to manage the fast food industries in a less strict way than the drug, alcohol and tobacco industries.

 • Không bao giờ được quên kiểm tra lại bài 5 phút trước khi nộp bài nhé các em!

Các em tham khảo bài mẫu sau đây:

In this day and age, more and more contemporary attention has been placed on whether or not governments should strictly control fast food industries like the way they do with drug, alcohol and tobacco industries. I myself believe that fast food sector is not that negative to deserve these stringent regulations for these reasons below.

Firstly, eating fast food is absolutely convenient for those who fail to have time to cook. This is true when today people do not have quality time with their family, let alone cooking food for themselves. In such case, those busy people just need to come over fast food restaurants for their quick meals or online order. Take myself as an example, I usually go for my favourite KFC restaurant when not having time to cook, which is both cost-effective and handy when food coming at my doorstep without any delivery cost.

Another reason why I do think that fast food industries should not be banned as the other harmful sectors is that junk foods are not as dangerous to people’s health as drug, alcohol and tobacco. Too much fast food is likely to cause some diseases such as obesity and heart related diseases; however, abuse of drug, alcohol can not only make people addicted but also cause social evils such as crime, violence and addiction. For example, eating too much fast food can make teenagers themselves obese, however, drug use or addiction might drive users to commit crimes such as raping or killing other people for money. As a result, the government should keep drug, alcohol and tobacco industries under tight control rather than fast food sector.

For the reasons mentioned above, I believe that it is more beneficial for the government to manage the fast food industries in a less strict way than the drug, alcohol and tobacco industries.

Đề bài mẫu 2: Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career. So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion

Cái đầu tiên các em cần hết sức bình tĩnh vì những đề dài dòng và rối như này em nào không vững rất dễ mất bình tĩnh nhé, phải đọc kĩ từng từ một để tìm ra lối đi.

Các em phải nhận định cho rõ ra 1 đề bài của IELTS sẽ bao gồm 2 phần

Phần 1: Nêu topic

Phần 2: Trực tiếp câu hỏi mà muốn các em trả lời

Vậy trong đề này, các em cũng bình tĩnh mà phân tích đề bài. Phần nêu topic trong đề này sẽ là "Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career", tức là phần này chỉ là phần giới thiệu vào Topic thôi, nêu context ngữ cảnh cho câu hỏi thôi, chứ chưa chính thức vào câu hỏi.

Phần 2 - Nêu trực tiếp câu hỏi sẽ là phần: "So someone said, "A woman's place is in the home." Do you agree or disagree? What do you think? Give your opinion" Đây mới chính là câu hỏi chính của bài mà các em cần trả lời, sẽ dựa trên câu nói: "A woman's place is in the home." để đưa ra quan điểm của các em là đồng ý hay không đồng ý

Một điểm lưu ý tiếp theo là đề cho 2 câu hỏi, em nào phân tích đề không kĩ sẽ viết theo dạng 2 questions, nhưng khi đọc đề kĩ lại thì thấy thực ra 2 câu hỏi Do you agree or disagree?, What do you think? hay Give your opinion thực chất chỉ là một câu hỏi What is your opinion? Tức là bài này phải viết theo dạng OPINION ESSAY, chứ không được viết theo dạng 2 QUESTIONS là sai nhé

Vậy bài này sẽ đưa ra quan điểm của các em về câu: "A woman's place is in the home.". Ví dụ như IELTS TUTOR sẽ lựa chọn cách phân tích là TOTALLY DISAGREE với quan điểm trên thì sẽ kết cấu bài văn theo bố cục sau đây:

Introduction: câu số 2 sẽ nêu rõ lên quan điểm là hoàn toàn disagree với quan điểm đề cho là "A woman's place is in the home." vì 2 lí do sau đây

Body 1: Sẽ nêu lí do thứ 1 vì sao theo em quan điểm: "A woman's place is in the home." là hoàn toàn sai. Sau đó nhớ nêu câu giải thích cho main idea và cho ví dụ. Một điểm lưu ý là khi em đọc kĩ đề bài, nhất là phần Context đầu tiền "Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot. But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career" thì em cũng thấy được cái ý đầu tiên em có thể chọn luôn ý đề bài đã đưa ra:"Women can do everything that men can, and they even do it better. They also can do many things that men cannot" để làm luôn thành lí do thứ 1, sau đó đưa supporting idea và câu ví dụ để làm rõ quan điểm để đi đến chốt là Phụ nữ không chỉ ở nhà không.

Body 2: Sẽ nêu lí do thứ 2 vì sao theo em quan điểm: "A woman's place is in the home." là hoàn toàn sai. Em có thể tận dụng luôn câu Context đề cho sẵn để làm luôn lí do thứ 2 "But there is a fact that their work is not appreciated as men's although they have to sacrifice a lot for their family and career" --> Em có thể nêu lí do thứ 2 vì sao không đồng ý với quan điểm trên vì, phụ nữ người ta đã hy sinh cho gia đình nên xứng đáng được tôn trọng nên không thể nói "A woman's place is in the home." được. Sau đó nêu câu supporting idea và câu ví dụ vào.

Conclusion: Khẳng định lại quan điểm của em là không ủng hộ với quan điểm đề bài cho.

1.1.2. Dạng To what extent do you agree?

Đề mẫu 1: The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming.
To what extent do you agree?

Bài này nếu mà theo quan điểm TOTALLY AGREE với quan điểm đề bài cho (The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming) là phải bố cục bài viết như sau:

 • Câu 2 intro: Hoàn toàn đồng ý với việc nên giảm tiền local environmental issues, tăng tiền global issues vì những lí do sau:
 • Body 1: Lí do số 1 vì sao nên giảm tiền local environmental issues, tăng tiền global issues (Main idea >> Supporting idea >> Example)
 • Body 2: Lí do số 2 vì sao nên giảm tiền local environmental issues, tăng tiền global issues (Main idea >> Supporting idea >> Example)
 • Conclusion: Paraphrase lại câu 2 intro, khẳng định lại quan điểm

Lưu ý cho đề này:​

 • Các em phải xác định cho được bản chất của dạng To what extent do you agree? thực chất cũng chỉ là dạng OPINION essay nên các em sẽ viết bài văn để bày tỏ quan điểm của mình về 1 vấn đề, và thuyết phục người đọc để nghe theo quan điểm của em bằng 2 luận điểm main idea rõ ràng, cùng với những câu supporting ideas và câu ví dụ để làm chắc thêm dẫn chứng
 • Thứ 2, các em phải xác định cho được có 2 yếu tố đang được so sánh trong bài này là local environmental problems  và urgent and more threatening issues such as global warming tức là các em trong bài phải nêu đầy đủ 2 yếu tố đó để không bị mất điểm task response 
 • Các em phải nắm rõ đề bài có cho 1 ví dụ là global warming thì để 100% đúng task response các em phải nêu ví dụ đó vào 1 trong 2 phần bodies của mình 

Bố cục 3 phần

 • Mở bài: Các em luôn nhớ Câu 1 của introduction sẽ giới thiệu sơ qua Topic, Câu 2 của Introduction sẽ là câu mà nêu rõ quan điểm và trả lời cho câu hỏi của đề bài ( The government should reduce the amount of money spent on local environmental problems and instead increase funding into urgent and more threatening issues such as global warming.) thì ví dụ như IELTS TUTOR sẽ chọn quan điểm là không đồng ý với quan điểm đề bài cho tức là governments vẫn nên đầu tư vào local environment
 • Cách dễ nhất để viết introduction là các em sẽ paraphrase từ đề bài 

Thân bài 1: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do vì sao không đồng ý với quan điểm đề bài cho tức là governments vẫn nên đầu tư vào local environment đã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình

Thân bài 2: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ giải thích lí do vì sao không đồng ý với quan điểm đề bài cho tức là governments vẫn nên đầu tư vào local environment​ đã được trình bày ở câu 2 introduction, sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình

Kết luận, IELTS TUTOR sẽ chỉ viết 1 câu duy nhất, khẳng định lại quan điểm của mình đã được nêu ở câu thứ 2 của introduction. Nói đúng hơn, câu conclusion sẽ là câu paraphrase của câu thứ 2 của introduction

Cách Paraphrase Từ Spend

1. To allocate money for something

- It is argued that the government should allocate more money for the education of science rather than any other subject.

(Người ta lập luận rằng chính phủ nên dành nhiều tiền hơn cho giáo dục về khoa học hơn là bất kỳ lĩnh vực nào khác.)

- We should allocate bigger budgets on the improvement in other sectors.

(Chúng ta nên phân bổ thêm nguồn ngân sách vào việc cải thiện những lĩnh vực khác.)

- The government could allocate their budget to other important sectors like education or infrastructure.

(Chính phủ có thể phân bổ ngân sách cho các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục hoặc cơ sở hạ tầng.)

2. To invest in something

- The cost of running and managing prisons is often costly as the government needs to invest much money on facilities and security.

(Chi phí liên quan đến việc vận hành và quản lý các nhà tù thường là rất tốn kém bởi vì chính phủ cần đầu tư nhiều tiền cùa vào các cơ sở vật chất và an ninh.)

- This money can be invested in reducing the quantity of pollutants released into the air.

(Số tiền này có thể được đầu tư để giảm số lượng các chất gây ô nhiễm được thải vào không khí.
ô tô.)

- Also, greater funds should be invested on developing technologies that will minimize the emission of greenhouse gases.

(Ngoài ra, nguồn ngân sách lớn hơn được đầu tư vào việc phát triển công nghệ sẽ giảm thiểu lượng khí thải nhà kính.)

3. To channel money in something

- It is a better option if the government channel substantial funding to education for young people.

(Đó là một lựa chọn tốt hơn nếu chính phủ tài trợ đáng kể cho giáo dục cho người trẻ.)

- The authorities may not have to channel much money into health care facilities, and the money saved from this can be spent on education or transport.

(Các nhà chức trách có thể không phải chi nhiều tiền vào các cơ sở chăm sóc sức khỏe, và số tiền tiết kiệm được từ việc này có thể được chi cho giáo dục hoặc vận chuyển.)

4. To pour money in somthing

- Many governments poured much money into researching and developing a cure for fear that these deadly diseases would spread and claim more lives.

(Nhiều chính phủ đổ nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển cách chữa trị vì sợ rằng những căn bệnh chết người này sẽ lan rộng và ảnh hưởng nhiều mạng sống hơn.)

- For example, Vietnam has recently poured millions of dollars into holding festivals across the country to showcase its cultural identity and these events have attracted a large number of visitors.

(Ví dụ, gần đây việt nam đã chi hàng triệu đô la để tổ chức các lễ hội trên khắp đất nước để thể hiện bản sắc văn hoá của mình và những sự kiện này đã thu hút được một lượng lớn du khách.)

Lưu ý: 3 từ “allocate”, “invest”“channel” mang tính vĩ mô nên chỉ được sử dụng cho những gì to tát như giáo dục, y tế…, không dùng để nói đến việc trong cuộc sống bình thường như mua đồ dùng hàng ngày hay mua quần áo đâu nhé!

Đề mẫu 2: The rising levels of congestion and air polution found in most of the world cities can be attributed directly to the rapidly increasing number of private cars in use. In order to reverse this decline in quality of life in cities, attempts must be made to encourage people to use their cars less and public transport more. To what extent do you agree or disagree?

Lưu ý cho đề này:​

 • Đề này là một đề khá khó, vì số lượng thông tin đưa ra là khá nhiều, bạn nào nếu chưa thực tập nhiều dạng đề IELTS thì có khả năng sẽ bị sai TASK RESPONSE vì không xác định được thông tin chính mình nên viết là gì
 • Tất cả các từ được IELTS TUTOR highlight vàng trên kia, các em phải đọc lại thật kĩ, vì đó là những thông tin quan trọng, các em cần đưa được vào bài viết của mình 
 • Đề này thuộc dạng OPINION ESSAY, các em nên đọc kĩ cách viết dạng này như nào 

Phân tích kĩ đề:

 • Đề mặc dù nhiều thông tin nhưng các thông tin lại xâu chuỗi và rất liên quan tới nhau: Sự gia tăng nhanh chóng của xe hơi làm gia tăng tắc đườngô nhiễm không khí. Để đẩy lùi việc suy giảm chất lượng sống thì nên khuyến khích giảm đi xe hơi lại, gia tăng sử giao thông công cộng.
 • Yếu tố chính trong bài này sẽ là sự gia tăng xe hơi lên nhanh chóng tuy nhiên các em cũng không nên quên lồng ghép ô nhiễm môi trườngtắc đường vào bài văn của mình. Kể cả quality of life in cities cũng phải được nêu tới
 • Cách dễ nhất của bài này thì các em sẽ viết theo hướng TOTALLY AGREE, tức là các em ĐỒNG Ý HOÀN TOÀN với quan điểm đề cho là " Nên encourage people to use their cars less and public transport more" . Nêú các em viết theo hướng này thì ở phần thân bài sẽ kết cấu bài viết như sau:
  • Body 1: Nêu lí do thứ nhất vì sao theo em Nên encourage people to use their cars less and public transport more, thực ra nếu đọc kĩ đề thì đề đã cho sẵn luôn bố cục sắp xếp bài văn luôn rồi, các em chỉ có việc viết vào thôi, đó là "The rising levels of congestion in most of the world cities" thì đây cũng chính là lí do thứ 1 --> Lí do thứ 1 dẫn đến việc theo tôi nên encourage people to use their cars less and public transport more là vì việc gia tăng lượng xe hơi dẫn đến tắc đường ở các cities --> làm đời sống của người dân ở cities bị suy giảm --> Đó sẽ là câu MAIN IDEA SỐ 1 của các em
   • Sau đó các em sẽ đi giải thích rõ thêm main idea ra, sau đó cho ví dụ chứng minh main idea. Các em có thể nói ở các quốc gia hạn chế việc đi xe hơi như Singapore, đường xá rất thông thoáng, so với các nước mà cứ cho đi xe hơi tràn lan như Trung Quốc thì đường tắc nghẽn liên tục, dẫn đến đi làm thì cả tiếng đồng hồ mới tới nơi...
  • Body 2: Nêu lí do thứ hai vì sao theo em Nên encourage people to use their cars less and public transport more, thực ra nếu đọc kĩ đề thì đề đã cho sẵn luôn bố cục sắp xếp bài văn luôn rồi, các em chỉ có việc viết vào thôi, đó là air polution found in most of the world cities thì đây cũng chính là lí do thứ 2 --> Lí do thứ 2 dẫn đến việc theo tôi nên encourage people to use their cars less and public transport more là vì việc gia tăng lượng xe hơi nhanh chóng dẫn đến gây ô nhiễm không khí --> làm đời sống của người dân ở cities bị suy giảm --> Đó sẽ là câu MAIN IDEA SỐ 2 của các em
   • Sau đó các em sẽ giải thích rõ hơn cho câu main idea, lí do vì sao mà nhiều xe hơi quá sẽ làm ô nhiễm không khí, sau đó cho ví dụ ra để làm sáng tỏ luận điểm. Nhớ nhấn mạnh thêm ô nhiễm không khí gây hại như nào cho đời sống người dân (bị bệnh, hay ung thư hay gì)
  • Kết luận: Ở kết luận các em chỉ nhấn mạnh lại quan điểm của các em, paraphrase lại câu số 2 của introduction

1.1.3. Dạng Is it a negative or positive development?

Đề mẫu: In some part of the world it is becoming popular to research the history of one's own family. Why might people want to do this? Is it a negative or positive development?

Lưu ý cho đề này:​

Trước khi đặt bút vào viết, các em phải nhận ra cho được những điểm sau:

  • Thứ nhất, đây là dạng 2 question, cách viết dạng Two question các em bắt buộc phải tham khảo. 
  • Câu hỏi thứ nhất của bài là Why might people want to do this? 
  • Câu hỏi thứ hai của bài là Is it a negative or positive development?

  ==> Tức là nhiệm vụ của các em là sẽ trả lời một body sẽ trả lời câu hỏi 1, body còn lại sẽ trả lời câu hỏi thứ 2. Ở câu hỏi thứ 2 Is it a negative or positive development? ==> bản chất là dạng OPINION, tức là hỏi ý kiến quan điểm của em thì em sẽ nêu lên quan điểm CỦA EM là nó là hiện tượng tốt hay xấu

  Bố cục 3 phần

  • Mở bài: Các em luôn nhớ Câu 1 của introduction sẽ giới thiệu sơ qua Topic, Câu 2 của Introduction sẽ là câu trả lời cho câu hỏi của đề bài, thì các em có thể thấy trong câu thứ 2 của introduction này các em phải trả lời cho được 2 câu hỏi Why might people want to do this?  và Is it a negative or positive development?

  Introduction mẫu

  People nowadays are becoming increasingly keen to learn about their family history. There are some compelling reasons for this; and I strongly feel that this is a positive development.

  Thân bài 1: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ trả lời cho câu hỏi Why might people want to do this? Sau đó sẽ nêu ra câu giải thích làm rõ thêm cho quan điểm và câu ví dụ

  Body 1 mẫu:

  Most people do research on their family history to find out whether their ancestors had the similar personality traits and to have deeper understanding about their roots and heritages. Or some others study their family historical background for less significant reasons, one of which is curiosity. For example, my uncle used to spend a great deal of time and effort tracing my family tree back to the 18th century just out of curiosity. Also, I think news media have a major part to play in this trend. There are a lot of news articles and advertisements that encourage genealogy and convince people that it is necessary to know about their ancestry.

  Thân bài 2: Ở đây IELTS TUTOR sẽ viết 1 câu main idea sẽ trả lời cho câu hỏi Is it a negative or positive development? Sau đó sẽ nêu ra câu giải thích làm rõ thêm cho quan điểm và câu ví dụ

  In my view, this is a good way to teach children about history and how their ancestors lived, which is linked in part to family traditions. And it is even more important for children to carry on such valuable and unique traditions, given that this fast changing world is somehow making young generations ignore the spiritual legacy that their ancestors left. On top of that, family history can be a fascinating discussion topic whenever there is a family meeting. How my grandparents struggled to bring up their offspring during the Vietnam War, for example, has become my father’s favorite subject when all my relatives gather for a traditional holiday feast.

  Conclusion: Ở đây IELTS TUTOR sẽ chỉ viết 1 câu duy nhất, trả lời lại 2 câu hỏi. Nói đúng hơn, câu conclusion sẽ là câu paraphrase của câu thứ 2 của introduction

  Câu conclusion mẫu

  In conclusion, people like to study their family history for a variety of reasons as I have discussed in my essay, and personally I consider this a positive modern trend.

  Các em tham khảo bài mẫu sau đây:

  People nowadays are becoming increasingly keen to learn about their family history. There are some compelling reasons for this; and I strongly feel that this is a positive development.

  Most people do research on their family history to find out whether their ancestors had the similar personality traits and to have deeper understanding about their roots and heritages. Or some others study their family historical background for less significant reasons, one of which is curiosity. For example, my uncle used to spend a great deal of time and effort tracing my family tree back to the 18th century just out of curiosity. Also, I think news media have a major part to play in this trend. There are a lot of news articles and advertisements that encourage genealogy and convince people that it is necessary to know about their ancestry.

  In my view, this is a good way to teach children about history and how their ancestors lived, which is linked in part to family traditions. And it is even more important for children to carry on such valuable and unique traditions, given that this fast changing world is somehow making young generations ignore the spiritual legacy that their ancestors left. On top of that, family history can be a fascinating discussion topic whenever there is a family meeting. How my grandparents struggled to bring up their offspring during the Vietnam War, for example, has become my father’s favorite subject when all my relatives gather for a traditional holiday feast.

  In conclusion, people like to study their family history for a variety of reasons as I have discussed in my essay, and personally I consider this a positive modern trend.

  Lưu ý: Về độ dài của mỗi đoạn thân bài thì nên viết 2 đoạn tương đương về độ dài với nhau, tức là độ dài của 2 đoạn không chênh lệch thôi chứ 2 câu hỏi của bài này nó không liên quan tới nhau nên không cần phải cân xứng về mặt ý, tức là không cần phải các ý của body 1 và body 2 nó liên quan đến nhau.

   

   

  Dạng mà cần cân xứng về ý là dạng causes and solutions (cũng nằm trong dạng 2 questions)


  Ví dụ như ở body 1 em nêu 2 causes nhé, thì body 2 em sẽ nêu 2 solutions cho 2 cái causes mà em đang nói ở trên í.

   

  Ví dụ như đề là vì sao học writing mãi không lên nổi 7.0, nêu causes & solutions


  Body 1:
  - lí do 1: Đọc quá nhiều bài mẫu và tài liệu trên mạng
  - lí do 2: Không có người sửa bài, nên cứ lặp đi lặp lại lỗi cũ


  Body 2:


  - Solution 1 giải quyết lí do 1: Học có chọn lọc hơn và cố gắng học bản chất phân tích cách làm từng dạng
  - Solution 1 giải quyết lí do 2: Tìm người sửa bài, viết đi sửa lại để không bao giờ lặp lại lỗi cũ nữa

  Tức là cái solution 1 nó phải tương ứng về nghĩa với cái cause 1, solution 2 - cause 2, chứ không phải là nêu 2 causes trên trời dưới đất, rồi đưa 2 solutions không liên quan đến 2 causes đã nêu là sai

  1.1.4. Dạng Advantages outweigh its disadvantages?

  Đề mẫu:  Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity?

  Lưu ý cho đề này:​

  • Các em phải nhận ra được thực chất dạng này là dạng OPINION ESSAY, hỏi ý kiến của các em liệu Do the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity?
  • Nhiệm vụ của các em là phải viết 1 bài văn nêu lên liệu các em nghĩ rằng lợi ích của advertising càng trở nên phổ biến có nhiều hơn hậu quả của nó hok. Ví dụ như IELTS TUTOR partly agree với quan điểm này, tức là không phủ nhận positive effects của advertising nhiều nhưng mà negative effects của nó cũng không ít, thì ở introduction IELTS TUTOR phải khẳng định cho được ý trên 

  Mở bài mẫu:

  Stepping into the 21st century, more and more contemporary attention has been placed on the ongoing phenomenon that advertising is increasingly popular. In my view, this trend could have positive and negative consequences in equal measures.

  • Đến phần thân bài 1, IELTS TUTOR sẽ phân tích những mặt positive effects của advertising là gì và tại sao không hề sai khi the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity và IELTS TUTOR hoàn toàn đồng ý với câu statement của đề ra, viết câu main idea sẽ bao hàm tất cả ý nghĩa chính của cả đoạn đó IELTS TUTOR muốn nói gì, , sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình

  Thân bài 1 mẫu

  On one hand, the mushroomING/EXPONENTIAL growth of advertising can be seen as beneficial for personal and broader economic reasons. On an individual level, advertisements/COMMERCIALS/PIECES OF ADVERTISEMENTS/ADVERTS benefits BENEFIT consumers a lot, especially given that buyers can turn to advertising as a useful source of information. In fact, some advertisements might disclose detailed information about products like health hazards of overeating some types of food, enabling consumers to make more judicious buying decisions. From an economic perspective, advertising promotes consumerism, meaning that thanks to eye-catching advertisements, consumers tend to buy more products. This, in turn, gives a boost to the whole economy as a whole.

  • Đến phần thân bài 2, IELTS TUTOR sẽ phân tích những điểm negative effects của advertising, và vì sao một phần nào đó không đồng ý hoàn toàn với câu statement của đề bài the positive effects outweigh negative effects, when advertising gains popularity , viết câu main idea sẽ bao hàm tất cả ý nghĩa chính của cả đoạn đó IELTS TUTOR muốn nói gì, , sau đó sẽ giải thích thêm và cho ví dụ để support thêm cho quan điểm của mình

  Thân bài 2 mẫu

  On the other hand, the personal and economic arguments above can be considered from the opposite angle. Firstly, consumers, particularly youngsters are easily susceptible to the effect of a commercialS when AS one of the initial purposes of advertising is to give products an exaggerated account. In other words, advertisers have a tendency to stress attributes of products that are likely to draw customers’ attention, while playING down THE side-effects. As a consequence, consumers are easily misled into making impulsive purchases when buying unnecessary things. Secondly, from the economic point of view, an THE increasing popularity of advertising can very well drive the economy to develop unsustainably, as only multinational companies with their loud/HUGE budget are capable of pouring millions of dollars into advertisements in (THE) hope of grabbing viewers’ attention. By contrast, there seems to be no way for disadvantaged enterprises to hook viewers, especially in the light that they are unable to advertise their products via the mass media, thereby pushing such companies into ONTO the verge of bankruptcy.

  Bài mẫu

  Các em tham khảo bài mẫu được viết theo dạng Balanced - các em nào target dưới 7.5 thì không nên học theo cách viết balanced nhé!

  Stepping into the 21st century, more and more contemporary attention has been placed on the ongoing phenomenon that advertising is increasingly popular. In my view, this trend could have positive and negative consequences in equal measures.

  On one hand, the mushroomING/EXPONENTIAL growth of advertising can be seen as beneficial for personal and broader economic reasons. On an individual level, advertisements/COMMERCIALS/PIECES OF ADVERTISEMENTS/ADVERTS benefits BENEFIT consumers a lot, especially given that buyers can turn to advertising as a useful source of information. In fact, some advertisements might disclose detailed information about products like health hazards of overeating some types of food, enabling consumers to make more judicious buying decisions. From an economic perspective, advertising promotes consumerism, meaning that thanks to eye-catching advertisements, consumers tend to buy more products. This, in turn, gives a boost to the whole economy as a whole.

  On the other hand, the personal and economic arguments above can be considered from the opposite angle. Firstly, consumers, particularly youngsters are easily susceptible to the effect of a commercialS when AS one of the initial purposes of advertising is to give products an exaggerated account. In other words, advertisers have a tendency to stress attributes of products that are likely to draw customers’ attention, while playING down THE side-effects. As a consequence, consumers are easily misled into making impulsive purchases when buying unnecessary things. Secondly, from the economic point of view, an THE increasing popularity of advertising can very well drive the economy to develop unsustainably, as only multinational companies with their loud/HUGE budget are capable of pouring millions of dollars into advertisements in (THE) hope of grabbing viewers’ attention. By contrast, there seems to be no way for disadvantaged enterprises to hook viewers, especially in the light that they are unable to advertise their products via the mass media, thereby pushing such companies into ONTO the verge of bankruptcy.

  All things considered, this tendency has posed both beneficial and detrimental influences on individuals as well as the whole economy.

  2. Dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION

  2.1. Đề mẫu: Some people think that parents should teach children how to be good members of the society. Others, however, believe that school is the place to learn this.

  Discuss both views and give your opinion.

  Lưu ý cho đề này:​

  • Các em phải xác định cho được đây là dạng Discuss both views and give your opinion, bài này bên cạnh yêu cầu các em thảo luận 2 quan điểm đề cho thì các em cần phải nêu rõ là quan điểm của các em là như nào, nếu không nêu rõ quan điểm thì sẽ bị chấm sai task response vì đề có hỏi quan điểm 
  • Cần xác định cho rõ 2 quan điểm mà đề cần các em thảo luận 
   • Quan điểm số 1: Some people think that parents should teach children how to be good members of the society 
   • Quan điểm số 2: Others believe that school is the place to learn this 
  • Ở câu số 2 introduction, đoạn quan điểm mà các em đồng ý và conclusion các em cần phải nêu lên quan điểm của mình là ra sao, đồng ý với quan điểm nào trong 2 quan điểm trên 
  • Cách viết dạng Discuss both views and give your opinion là sẽ chia làm 2 đoạn thân bài 
   • Đoạn body 1: Sẽ viết những lí do vì sao người ta nghĩ rằng parents should teach children how to be good members of the society. Đưa ra các lí do, kèm giải thích chứng minh luận điểm kèm ví dụ 
   • Đoạn body 2: Sẽ viết lí do vì sao người ta nghĩ rằng school is the place to learn this. Tương tự, cũng nêu ra lí do, kèm giải thích và ví dụ làm sáng tỏ luận điểm 

  Mở bài mẫu:

  It is a widely held belief that parent should teach the children how to be good members of the society but there is a strong counter-argument amongst sections of people that school is the right place to teach children. However, I think that schools should consider this as their responsibility instead of relying on parents to do this job

  Thông thường Introduction của dạng Discuss both views and give your opinion sẽ chia làm 2 câu

  • Câu 1: Nêu ra 2 quan điểm mà đề bắt các em đi discuss, ở đây là parent should teach the children how to be good members of the society  và school is the right place to teach children. Tốt nhất là nên viết 2 quan điểm đó vào một câu nối nhau bằng từ but hoặc however
  • Câu 2: Nêu quan điểm của các em ra là các em ủng hộ quan điểm nào trong 2 quan điểm trên như ở câu ví dụ mở bài mẫu, người viết nêu lên quan điểm của mình là I think that parents should consider this as their responsibility instead of relying on the school to do this job

  Body 1 mẫu: Ủng hộ quan điểm parent should teach the children how to be good members of the society

  On the one hand, there are many reasons why assigning parents to teach their children to be the good members of the society is supported by some people. Firstly, most of the children mimic their parents’ activities and thus parents have a greater role in setting good examples for their kids. For example, parents who regularly argue with others may find that their child both imitate them and consider this bad practice as an ideal life tactic to solve a disagreement. Secondly, parents are more close to children and they can teach their kids the important aspects of being a good member of the society. For instance, parents may teach their children and guide them to assist poor people by providing the food prepared by their parents.

  Body 1 mẫu: Ủng hộ quan điểm Others believe that school is the place to learn this --> nhớ là phải lồng vào quan điểm của em là ủng hộ ý kiến này

  On the other hand, other people, myself included, totally agree that school is the right place to learn how to be good members of the society. One of the reasons why this view is held is that nowadays children are not having sufficient time to spend with their parents because both of the parents might be employed or they may keep their child in a hostel. Actually, in school children will learn the education - hence the school must also include these qualities as a part of course structure so that the child may follow them. Besides, the school also allows children to communicate with people from all walks of life, ranging from their peers to dustmen or healthcare workers, from which there is a fair chance that children will learn to behave with different types of people in an appropriate way.

  Conclusion mẫu:

  All things considered, while parents are important to the character formation of their offspring, in my mind, the school’s roles are much more significant.

  2.2. Đề mẫu:

  Many people are afraid to leave their homes because of their fear of crime. Some people believe that more actions should be taken to prevent crime, but others feel that little can be done. Discuss both views and give your own opinion.

   

  Lưu ý cho đề này:​

  • Cái đầu tiên các em cần phải thấy đây là dạng discuss both views and give your opinion, dạng này cách em sẽ thảo luận mỗi body cho một ý kiến đề đã cho sẵn, kèm với đó sẽ nêu lên quan điểm của các em là ủng hộ cho quan điểm nào trong 2 quan điểm đề cho. Vì đề có hỏi give your opinion, nên nếu các em không nêu rõ quan điểm mình ủng hộ quan điểm nào thì sẽ bị chấm sai task response nhé.  
  • Introduction: sẽ khéo léo nêu lên 2 quan điểm đề cho, kèm theo quan điểm của mình sẽ là đồng ý với quan điểm nào trong quan điểm trên 
  • Body 1: Phân tích quan điểm thứ 2 đề cho others feel that little can be done, nhớ cuxng sẽ nêu supporting idea và ví dụ để giải thích cho main idea đó 
  • Body 2: phân tích lí do gì mà Some people believe that more actions should be taken to prevent crime đưa ra 1 hoặc 2 lí do, tuy nhiên luôn phải ghi nhớ bắt buộc theo sau main idea phải có câu supporting idea và ví dụ để giải thích cho main idea đó. Thông thường, nếu ý kiến của mình theo quan điểm nào mình sẽ phân tích body đó ở số 2, để body 1 dành cho phân tích quan điểm mình không đồng ý
  • Conclusion: sẽ khẳng định lại là mình ủng hộ quan điểm nào trên hai quan điểm trên 

  Mở bài mẫu:

  The rise in the crime rate in the past decades has fuelled public worries about the rapidly declining safety of their communities. Some people take the position that little can be done to prevent themselves from victimization/persecution(迫害/伤害). As opposed to this general pessimism, many people, myself included,  however, maintain that in combating crimes, people should adopt a proactive approach. 

  Phân tích kĩ hơn

  Mình phải đọc kĩ đề, đề này đầu tiên là dạng DISCUSS BOTH VIEWS & GIVE YOUR OPINION, mà dạng này thì mỗi body viết 1 opinion

   

  Body 1: Some people believe that more actions should be taken to prevent crime ==> Cái ý này sẽ là khó viết hơn vì dễ bị nhầm qua nêu biện pháp (measures) thực ra nếu mà em có nên biện pháp thì cũng không phải là quá sai task response mà tùy vào examiner khó hay dễ nữa. Tốt nhất thì phải trả lời theo kiểu LÍ DO VÌ SAO NGƯỜI TA LẠI NGHĨ NHIỀU BIỆN PHÁP NÊN ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ GIẢM THIỂU TỘI PHẠM do em đang giải thích cho câu opinion của người ta mà nên tự dưng đi nêu biện pháp ra thì có chút lạc đề, nên viết như sau

   

  Lí do số 1vì sao người ta nghĩ là nhiều biện pháp nên được áp dụng để giảm thiểu tội phạm là vì người ta nghĩ việc giáo dục sẽ giúp cho tỉ lệ tội phạm bị giảm

  Lí do số 2 vì sao người ta nghĩ là nhiều biện pháp nên được áp dụng để giảm thiểu tội phạm là vì người ta tin rằng việc tạo việc làm cho mọi người dân sẽ giảm tỉ lệ tội phạm khi mọi người đều có công ăn việc làm

   

  Tức là phải đi giải thích cái quan điểm của người ta á, chứ không phải khang khang nên biện pháp người ta sẽ hiểu là em viết bị sai task response không đi giải thích ý kiến mà lại đi nêu biện pháp

   

  Body 2: others feel that little can be done ==> Cái ý này thì là em dễ viết rồi vì chỉ cần nêu lí do vì sao others feel that little can be done.

  Lí do số 1 có thể là do người ta cảm thấy không an toàn khi mà tệ nạn xã hội quá nhiều.

  Lí do số 2 có thể là do người ta bị truyền thông tác động nhiều quá khi là báo chí cứ nhan nhản vụ án giết người các kiểu là người ta trở nên bi quan

  2.3. Đề mẫu:

  Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

  Ở dạng Discuss both views and give your opinion các em bắt buộc phải xác định cho rõ đâu là 2 quan điểm mà các em cần phải discuss ở mỗi đoạn thân bài. Ở trong bài này:

  View 1: Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football

  View 2: Other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better

  Mỗi đoạn thân bài các em sẽ nói về 1 quan điểm, trong mỗi đoạn cũng sẽ có supporting ideas và cho ví dụ ra nhé. Đặc biệt lưu ý nếu các em đồng ý với quan điểm nào thì các em nên lồng ghép ý kiến là các em đồng ý với quan điểm đó luôn, và viết body ý kiến các em đồng ý sẽ dài hơn so với đoạn quan điểm các em không đồng ý, và nên viết ở body số 2 nha.

  Ví dụ, IELTS TUTOR chọn sẽ đồng ý với quan điểm số 1 là play in teams thì bố cục bài văn sẽ như sau:

  Introduction: khẳng định rõ quan điểm là sẽ prefer team sports hơn

  Body 1: Nêu những lí do vì sao người ta lại thích individual sports >> Supporting ideas >> Examples

  Body 2: Nêu những lí do vì sao có người ủng hộ team sports, nhấn mạnh là mình cũng ủng hộ (Đoạn này sẽ dài hơn đoạn 1 tí) >> Supporting ideas >> Examples

  Conclusion: Khẳng định lại quan điểm là mình đồng ý với team sports

  3. Dạng 2 Question

  3.1. Dạng Cause & solution

  Đề bài mẫu: Many young people who leave school hold a negative attitude towards learning. Why does this happen? What are the solutions?

  Lưu ý cho đề này:​

   • Các em phải xác định cho được dạng này là dạng 2 question, và 2 câu hỏi của đề bài là Why does this happen? What are the solutions?
   • Thì ở câu 2 introduction các em nên học thuộc Below is the essay outlining several reasons for this alarming tendency and then suggesting some feasible measures to tackle this issue. để gặp bài nào về causes & solutions thì cứ lấy ra mà dùng 
   • Ở đoạn thân bài 1, các em sẽ trả lời cho câu hỏi số 1 Why does this happen? , thông thường chỉ cần nêu 2 causes là được 
   • Ở đoạn thân bài 2, các em  sẽ trả lời cho câu hỏi số 2 What are the solutions?
   • Lưu ý đặc biệt cần chú ý của dạng Causes & Solutions là các phần solutions mà em trình bày phải tương ứng, paralell với effects, chứ không phải muốn viết gì thì viết mà phải có sự tương ứng nguyên nhân này phải có giải pháp tương ứng để khắc phục nó!
   • Mở bài các em lưu ý là chỉ viết 2 câu như thường lệ, 1 câu giới thiệu topic, 1 câu trả lời trọng tâm cho câu hỏi của đề bài 

   Mở bài mẫu:

   In the modern age, more and more contemporary attention has been placed on the ongoing phenomenon that the young dropping out of school adopt an improper perspective on learning. Below is the essay outlining several reasons for this alarming tendency and then suggesting some feasible measures to tackle this issue.

   • Vì bản chất dạng Causes & solutions là Two Question nên ở thân bài, các em tập trung chia thành 2 đoạn thân bài, thân bài 1 trả lời cho câu hỏi số 1 Why does this happen? , thân bài 2 trả lời cho câu hỏi số 2 What are the solutions?
   • Lưu ý, là ở mỗi đoạn thân bài, các em chỉ viết maximum mỗi đoạn thân bài 2 ý chính, kèm ví dụ và giải thích chứ không viết 3-4 ý rồi lại không giải thích gì 

   Body 1 mẫu

   There are two factors acting as the main culprits behind the current trend, among which the root cause is their mistaken belief that they can very well succeed in their career path without learning. Nowadays, younger generation is bombarded with hundred examples of such successful figures who leave school but still attain great achievements as LIKE Bill Gate or Steve Jobs, therefore leading them to the thought that success is not necessarily reliant on theoretical knowledge gained at school. Second, the knowledge-centered curriculum has partially restrained fellow students from learning on their own initiatives. Currently, the educational system is mainly emphasizing abstract theoretical knowledge rather than practical skills, not only making students discontented with what they are learning but also driving students to leave school in search of jobs instead. Therefore, it is totally understandable why school-leavers possess an adverse attitude towards learning.

   • Ở đoạn thân bài thứ 2 như các em đọc thân bài mẫu số 1 sẽ thấy có 2 causes chính đó là 1. their mistaken belief that they can very well succeed in their career path without learning     2. the knowledge-centered curriculum has partially restrained fellow students from learning on their own initiatives. Thì ở đoạn thân bài số 2 này, các em sẽ phải viết 2 SOLUTIONS giải quyết cho 2 CAUSES trên:

   Body 2 mẫu:

   Urgent actions are called for to put a halt to the trend of school-droppers possessing an adverse attitude towards studying. One is that editorial offices as well as Tv broadcasters should either avoid publicizing stories of wealthy businesspeople who are fully uneducated or not highlighting the point that those outstanding figures being successful due to leaving school The second proposal suggests IS that more down-to-earth knowledge ought to be introduced into the school syllabus in THE hope of encouraging students’ delight in studying. For example, the university should organize field trips so that students can gain hands-on experience, not to mention improve their soft skills.

   Như các em cũng thấy để giải quyết cho main cause số 1: their mistaken belief that they can very well succeed in their career path without learning thì ở bài mẫu IELTS TUTOR đưa ra giải pháp tương ứng: One is that editorial offices as well as Tv broadcasters should either avoid publicizing stories of wealthy businesspeople who are fully uneducated or not highlighting the point that those outstanding figures being successful due to leaving school

   Để giải quyết cho main cause số 2: the knowledge-centered curriculum has partially restrained fellow students from learning on their own initiatives thì để giải quyết cho vấn đề này IELTS TUTOR đưa ra giải pháp tương ứng The second proposal suggests IS that more down-to-earth knowledge ought to be introduced into the school syllabus in THE hope of encouraging students’ delight in studying

   • Conclusion các em chỉ viết 1 câu duy nhất, thực chất với introduction + conclusion các em phải luyện tập nhuần nhuyễn đến khi nào mà các em viết được 5 phút cho cả 2 phần conclusion + introduction. Nhiệm vụ của câu introduction là khẳng định lại câu trả lời cho cả bài, tức là paraphrase cho câu số 2 của introduction 

   Conclusion mẫu:

   All things considered, it is of my opinion I AM OF THE OPINION that errors in students’ misled outlook on studying as well as flawed education focus are to blame for this good-for-nothing trend. Therefore, measures both reshaping TO RESHAPE their mindset and changing CHANGE educational methodology should be applied to reverse this tendency.

   Bài mẫu

   In the modern age, more and more contemporary attention has been placed on the ongoing phenomenon that the young dropping out of school adopt an improper perspective on learning. Below is the essay outlining several reasons for this alarming tendency and then suggesting some feasible measures to tackle this issue.

   There are two factors acting as the main culprits behind the current trend, among which the root cause is their mistaken belief that they can very well succeed in their career path without learning. Nowadays, younger generation is bombarded with hundred examples of such successful figures who leave school but still attain great achievements as LIKE Bill Gate or Steve Jobs, therefore leading them to the thought that success is not necessarily reliant on theoretical knowledge gained at school. Second, the knowledge-centered curriculum has partially restrained fellow students from learning on their own initiatives. Currently, the educational system is mainly emphasizing abstract theoretical knowledge rather than practical skills, not only making students discontented with what they are learning but also driving students to leave school in search of jobs instead. Therefore, it is totally understandable why school-leavers possess an adverse attitude towards learning.

   Urgent actions are called for to put a halt to the trend of school-droppers possessing an adverse attitude towards studying. One is that editorial offices as well as Tv broadcasters should either avoid publicizing stories of wealthy businesspeople who are fully uneducated or not highlighting the point that those outstanding figures being successful due to leaving school⇒ câu này hay rồi. The second proposal suggests IS that more down-to-earth knowledge ought to be introduced into the school syllabus in THE hope of encouraging students’ delight in studying. For example, the university should organize field trips so that students can gain hands-on experience, not to mention improve their soft skills.

   All things considered, it is of my opinion I AM OF THE OPINION that errors in students’ misled outlook on studying as well as flawed education focus are to blame for this good-for-nothing trend. Therefore, measures both reshaping TO RESHAPE their mindset and changing CHANGE educational methodology should be applied to reverse this tendency.

   3.2. Dạng 2 question

   Đề bài mẫu: Space exploration requires vast sums of money. Is the amount of money spent on space research justifiable? Could money be better spent?

   Những điểm cần lưu ý trong bài này:

   • Các em khi đọc đề phải nhận định cho được đây là dạng 2 question, trong đó câu hỏi số 1 Is the amount of money spent on space research justifiable?  và câu hỏi số 2 là Could money be better spent? thì như đã phân tích ở các bài 2 questionquestion trên, các em sẽ dành câu thứ 2 của introduction trả lời 2 câu hỏi của đề bài. Ở phần thân bài sẽ chia ra làm 2 đoạn, đoạn 1 trả lời cho câu hỏi thứ 1, đoạn 2 trả lời cho câu hỏi thứ 2. Cuối cùng là kết luận sẽ là câu paraphrase cho câu thứ 2 của introduction 
   • Ở bài này các em phải hiểu cho được từ space exploration nghĩa là khám phá và du lịch vũ trụ nếu mà hiểu sai coi như đi luôn cả bài 
   • Các em ngay sau khi đọc được đề bài phải suy nghĩ ra ngay mình phải phải paraphrase cho được cụm space exploration để tối ưu điểm từ vựng cho mình 

   Đề bài mẫu 2: PEOLE OFTEN THINK ABOUT CREATING AN IDEAL SOCIETY, BUT MOST OF THE TIMES FAIL IN MAKING THIS HAPPEN. WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY? HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?

   Trước tiên cần xác định cho kĩ dạng này là dạng 2 question, có hai câu hỏi cần phải được giải quyết trong hai đoạn thân bài.

   Câu 1: WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY?

   Câu 2: HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?

   Bố cục bài văn này sẽ được chia như sau:

   Introduction: Câu số 2 nói rõ quan điểm của em về an ideal society và nêu chung chung về how we can create an ideal society

   Body 1: Sẽ dành body 1 để trả lời cho câu hỏi WHAT IS YOUR OPINION ABOUT AN IDEAL SOCIETY?

   Lúc này thì mình sẽ nêu ý kiến của em ra về an ideal society. Có thể nêu ngắn gọn 1 main idea, sau đó cho câu explain, rồi cho 1 hoặc 2 ví dụ ra. Hoặc có thể viết 2 main idea, nhưng nhớ phải có câu explain và câu ví dụ

   Body 2: Sẽ dành body 2 để trả lời cho câu hỏi HOW CAN WE CREATE AN IDEAL SOCIETY?

   Lúc này em sẽ đưa ra một vài cách để tạo nên một xã hội lí tưởng, có thể cho 2 cách, rồi cũng cho câu giải thích và ví dụ ra.

   Conclusion: Khẳng định lại quan điểm của em về an ideal society, và nhắc lại các cách theo em để tạo nên xã hội lí tưởng

   3.3. Dạng Cause & Effect

   Nowadays more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? What are the effects on society and family life?

   Phân tích bài mẫu:

   • Đầu tiên phải xác định cho được dạng này là dạng 2 Question, và nắm vững cách viết dạng 2 question trong IELTS WRITING TASK 2
   • INTRODUCTION: Giới thiệu qua topic và câu số 2 của introduction không cần nêu reasons và effects cụ thể là gì ra mà chỉ cần nói There are some reasons for this tendency, and it could have some impacts on family life as well as society chung chung là đủ cho dạng này 
   • BODY 1: Trả lời cho câu hỏi số 1: What are the reasons? (Luôn nhớ đối với dạng 2 questions thì mỗi đoạn thân bài sẽ trả lời cho 1 câu hỏi) 
    • Thông thường nên nêu ra 2 reasons, không nên cố list cho nhiều reasons ra, mà chỉ cần nêu kĩ lưỡng 2 reasons, và trong mỗi reasons phải nêu cho rõ Main idea >> Supporting ideas >> Example 
    • Trong một vài topic quá khó nghĩ ra ý có thể chỉ cần viết 1 reason cũng được, 
   • BODY 2: Trả lời cho câu hỏi số 2: What are the effects on society and family life? (Luôn nhớ đối với dạng 2 questions thì mỗi đoạn thân bài sẽ trả lời cho 1 câu hỏi) 
   • CONCLUSION: Khẳng định lại câu trả lời của 2 câu hỏi, tức là paraphrase lại câu số 2 của INTRODUCTION

   Bài mẫu:

   Many people currently decide not to have babies when they are young and wait until they get older instead. There are some reasons for this tendency, and it could have some impacts on family life as well as society.

   To begin with, there are several reasons why a number of individuals want to have children later in their life. Firstly, this choice allows them to have more time to enjoy life when they are young. For instance, it is easier for a young couple to travel when they do not have a baby to nurture. Secondly, people who are at the early stage of their career usually have lower income compared to when they are older. Therefore, many people decide to start raising a family after having accumulated enough money to ensure a better life for their children.

   However, this tendency might bring about some negative effects on both family life and society. The first impact is that having children later will cause a significant age gap between two generations. This makes it harder for parents to understand and communicate with their offspring. Additionally, if people give birth when they are too old, the babies being born might be less physically healthy. This might adversely affect the quality of the future workforce if too many people decide to follow this trend.

   In conclusion, there are some reasons why many people prefer to have children later in their life, and this tendency can result in some negative impacts on both family life and society.

   (253 words, by IELTS Quang Thắng)

   Useful vocabulary:
   - to nurture
   - the early stage of their career
   - to accumulate
   - to ensure
   - a significant age gap
   - offspring
   - to give birth
   - physically healthy
   - the future workforce
   - to follow a trend

   Phân tích Bài mẫu:

   - Bài mẫu 253 words, tuy nhiên các em tốt nhất là nên viết tầm 300 words cho an toàn, vừa đủ ý, độ dài tương đối vừa không bị thiếu chữ nhé các em

   - Nên viết câu số 2 introduction như bài mẫu, không cần nêu chi tiết cụ thể ra effects gì và reasons ra sao, để những vấn đề đó ở Bodies.

   - Câu đầu tiên của Body 1, nêu chung chung reasons trước sau đó mới bắt đầu Firstly, Secondly list các reasons ra, trong mỗi reasons phải giải thích và cho ví dụ vào.

   - Câu đầu tiên của Body 2, mang tính chất chuyển ý, và đánh dấu cho người đọc biết là đang bàn đến câu hỏi số 2 trong đề bài rồi. Tương tự cũng nêu rõ ràng 2 effects, kèm ví dụ và giải thích

   -Conclusion chỉ cần paraphrase lại cho câu số 2 introduction là xong.

   4. Dạng advantages & disadvantages

   Đề bài mẫu 1: Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time.What are the advanatges and disadvantages of the conveniences created by modern technology?

   Những điểm cần lưu ý trong bài này:

   • Điểm thứ nhất các bạn cần lưu ý, bài này không thuộc dạng OPINION ESSAY, tức là không cần phải nêu lên quan điểm của các bạn là liệu advantages hay là disadvantages nhiều hơn. Nó không phải dạng advantages outweigh disadvantages? như IELTS TUTOR đã nêu ở trên nhé!
   • Ở bài này đề chỉ nói What are the advanatges and disadvantages of the conveniences created by modern technology? tức là để làm đúng bài này ở 2 đoạn thân bài các bạn chỉ cần chia ra 2 phần, 1 phần nêu lên ADVANTAGES, phần còn lại nêu lên DISADVANTAGES là xong, không cần nêu quan điểm cái nào outweigh hơn cái nào 
   • Ở phần mở bài các bạn cũng chỉ cần nói chung chung sau đây bài essay của bạn sẽ giới thiệu về advantages & disadvantages của technology là xong chứ không cần nêu quan điểm ở câu 2 introduction là cái nào outweigh hơn cái nào 
   • Ở conclusion các bạn cũng chỉ cần paraphrase chung chung lại câu 2 introduction chứ cũng không cần nêu quan điểm là cái nào outweigh hơn cái nào 
   • Một điểm chú ý nữa về task response của bài này là đề bài cho Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time. Các bạn phải đọc kĩ đề đề cho các bạn ví dụ have greater amount of free time thì tức là đã cho các bạn sẵn một cái hint nhỏ là ở đoạn thân bài phân tích  ADVANTAGES các bạn có thể nêu một main idea số 1 là Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time rồi phân tích và cho ví dụ ra để làm rõ luận điểm. Nếu các bạn không có main idea này thì những giám khảo khó tính có thể chấm các bạn sai task response bình thường!

   Bài mẫu được viết bởi học sinh - Các bạn lưu ý Ở đoạn thân bài 1, thực chất bạn này viết khá sai task response lí do là vì không nêu main idea đầu tiên là Thanks to the increase of technology, people today have greater amount of free time

   Stepping into the 21st century, state-of-the-art technologies have set their foot in almost all spheres of our life. However, whether this breakthrough enslaves us or liberates us is a controversial issue and below is a n essay discussing A DISCUSSION ABOUT both THE pros and cons of this development.

   On the bright side, technological advances are beneficial in many ways. First of all, it goes without saying that cutting-edge technologies have revolutionized the way we work. In other words, it is automation that has been freeing workers from manual work, therefore giving them significantly more family quality time ⇒ ý này phải để sau câu example không thì bỏ đi luôn, nội dung ko lien quan toi vi du sau. For example, Microsoft word, an A useful application for word processing, is facilitating office workers’ report editing. Were it not for this contemporary technology, there might be no way for working people to meet their deadlines, let alone to enjoy their leisure lives. Secondly, wide availability of modern means of transportation have dramatically changed the way we travel. As a matter of fact, thanks to such advanced transport modes as subways or cars, commuting to work is by no means time- consuming. Therefore, it is safe to say that convenient modes of transport also bring modern citizens more free-time FREE TIME. ⇒ ko đem 1 surprise body conclusion thế, để ý trong main point 2 là the way we travel thôi, nên phải stick to it

   On the dark side, we should not turn a blind eye to the fact that people’s leisure time, particularly city dwellers, is continuously eroded as a result of modern telecommunication. This is because communication tools like hand-held phones or laptops make people more accessible to their supervisors even in ON/DURING their vacations , meaning that there is a high likelihood that these workers fail to have a true holiday when occasionally being forced REMINDED to fulfill uncompleted duties by their line managers. We would not also turn a deaf ear to many pressing case CASES in which robots are taking the place of human in the workplace. Consequently, it is easy to understand why an increasing number of workers are willing to give up their pastime for participation in refresher courses for fear of job loss.

   All things considered, it is vitally necessary for workers themselves to take their own initiatives to have a well-balanced life, rather BE manipulated by the merits and demerits of modern technologies.

   Đề bài mẫu 2: Buying things on the Internet, such as books, air tickets and groceries, is becoming more and more popular.

   Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages?

   Trước tiên để viết được bài này các em cần phải nhận diện ra đây là dạng Opinion essay, có liên quan đến dạng Advantages and Disadvantages, các em có thể tham khảo kĩ cách viết 2 dạng đó nhé

   Cần lưu ý những điểm sau:

   • Cần lưu ý bài này là dạng Opinion essay, tức là hỏi quan điểm của các em về vấn đề: Do the advantages of shopping in this way outweigh the disadvantages? thì sẽ giống như cách viết của dạng opinion essay bình thường sẽ có 3 cách viết:
    • Cách 1: Advantages > disadvantages - Đối với cách này thì các em sẽ giữ luận điểm xuyên suốt từ đầu đến cuối là shopping online sẽ có nhiều lợi ích hơn hại vì 2 lí do được trình bày ở thân bài 
     • Body 1: Lợi ích ưu việt thứ nhất của shopping online là gì, nó thay đổi đời sống con người ra sao --> Nêu 1 lợi ích ra, sau đó chú ý phải có supporting idea và example 
     • Body 2: Disadvantages cũng có nhưng so với advantages thì không thể bì được. Đoạn body 2 này có thể nêu ngắn gọn 1 hạn chế của online shopping, chỉ nêu 1 câu về hạn chế sau đó giải thích rõ ra vì sao advantages nó nhiều hơn disadvantages bằng các supporting ideas và các ví dụ 
    • Cách 2: Disadvantages > Advantages - Tương tự cách 1 
    • Cách 3: Advantages = Disadvantages ==> Cách này không nên áp dụng, chỉ dành cho bạn nào target 7.5-8.0. 

   Vậy là xong hướng dẫn chi tiết các bài mẫu phân tích 3 dạng đề chắc chắn sẽ ra trong kì thi IELTS WRITING TASK 2, các bạn có thắc mắc gì không có thể comment ở dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

   All Posts
   ×

   Almost done…

   We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

   OK