Từ vựng & Cấu trúc chỉ kế hoạch/ dự định

· Vocabulary - Grammar

I. Thì tương lai

II. Cấu trúc chỉ kế hoạch/ dự định

IELTS TUTOR lưu ý:

 • I am planning on + V-ing (tôi đang có kế hoạch làm) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I’m planning on throwing a big party for Kevin’s 30th birthday in November. 
 • I’m looking forward to + V-ing (tôi đang mong chờ)
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I’m really looking forward to visiting my cousins in June – I haven’t seen them in five years! 
 • My first priority is….(Ưu tiên hàng đầu của tôi là …)
 • Another thing that need to be done is …. (Một việc khác cần phải làm là …).
 • Once I have + V3/ed, I will …… (Một khi tôi đã………xong, tôi sẽ …)
 • can’t wait to + V nguyên mẫu (tôi không thể đợi để được …) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I can’t wait to see the new Star Wars movie. 
 • I’m counting down the days until… (tôi đang đếm ngược đến …) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I’m counting down the days until the end of the semester.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK