Cách dùng động từ "endear" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. Endear chính là word form của từ dear

IELTS TUTOR lưu ý:

II. Cách dùng động từ "endear"

1. Endear là ngoại động từ

2. Endear mang nghĩa "làm cho được mến, làm cho được quý chuộng"

  • endear sb to sb: to cause someone to be liked by someone (làm ai thích mình)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to endear oneself to someone: làm cho ai mến mình
  • He is unlikely to endear himself to his colleagues. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ta không thể làm cho đồng nghiệp quý mến mình)
  • His mordant wit did not endear him to everyone. (IELTS TUTOR giải thích: Bản tính hay châm chọc của anh ta không được mọi người yêu mến)
  • His brusque manner did not endear him to his colleagues. (IELTS TUTOR giải thích: Thái độ cộc cằn không làm cho đồng nghiệp quý mến ông ta)
  • Her decision was hardly calculated to endear her to others. (IELTS TUTOR giải thích: Quyết định của cô ấy khó làm cho người khác yêu quý mình)
  • She is unlikely to endear herself to her colleagues with such an aggressive approach.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK