Từ vựng chức danh trong công ty Tiếng Anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh PHÂN TÍCH ĐỀ THI THẬT TASK 2 (dạng advantages & disadvantages) NGÀY 04/8/2020 IELTS WRITING GENERAL MÁY TÍNH, IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng về chức danh trong công ty Tiếng Anh

I. Từ vựng cấp độ thường gặp trong công sở

1. Cấp dưới

  1.1. subordinate

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was liked both by colleagues and subordinates (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy được cả đồng nghiệp và cấp dưới yêu mến)
  • I will delegate this work to a subordinate (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ giao công việc này cho một nhân viên cấp dưới)

  1.2. junior

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is my junior colleague (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là đồng nghiệp cấp dưới của tôi)

  1.3. new hire

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You should offer to mentor your juniors or new hires (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên kèm cặp cấp dưới hoặc người mới vào)

  1.4. inferior

  IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "inferior"

  2. Cấp trên

  2.1. senior

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • He is my senior colleague (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy là cấp trên của tôi)

   2.2. superior

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • He fell into disfavour with his superiors (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy bị cấp trên ghét bỏ)
   • She is my superior (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là cấp trên của tôi)

   II. Từ vựng chức danh công ty bằng tiếng Anh

    1. Hội đồng quản trị = Board of Directors
    2. Cổ đông = Share holder
    3. Thành viên ban quản trị = Executive
    4. Người sáng lập = Founder (Đồng sáng lập =  Co-founder
    5. Chủ tịch = President / Chairman
    6. Phó chủ tịch = Vice President (VP)
    7. Giám đốc = Director
    8. Giám đốc điều hành = Chief Executive Officer (CEO)
    9. Giám đốc thông tin = Chief Information Officer (CIO)
    10. Giám đốc tài chính = Chief Financial Officer (CFO)
    11. Phó giám đốc = Deputy / Vice Director
    12. Trưởng phòng = Head of Department / Department manager
    13. Phó phòng = Deputy of Department
    14. Trưởng bộ phận = Head of Division / Section Manager
    15. Trưởng phòng nhân sự = Personnel Manager
    16. Trưởng phòng kế toán = Accounting Manager
    17. Trưởng phòng tài chính = Finance Manager
    18. Trưởng phòng Marketing = Marketing Manager
    19. Trưởng phòng sản xuất = Production Manager
    20. Quản lý = Manager
    21. Người giám sát = Supervisor
    22. Trưởng nhóm = Team Leader
    23. Thư ký = Secretary
    24. Trợ lý GĐ = Assistant
    25. Lễ tân = Receptionist
    26. Người làm chủ = Employer
    27. Người làm công = Employee
    28. Cán bộ, viên chức = Officer
    29. Chuyên viên = Expert
    30. Cộng tác viên = Collaborator
    31. Thực tập sinh = Trainee
    32. Người học việc = Apprentice
    33. Người đại diện = Representative
    34. Đồng nghiệp = Co-worker / Colleague / associate

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Cấp tốc

    All Posts
    ×

    Almost done…

    We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

    OK