Cách dùng & Paraphrase từ "strange" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

I. Cách dùng "strange"

Strange (a) /streɪndʒ/: unusual and unexpected, or difficult to understand: lạ thường

IELTS TUTOR xét ví dụ: 

 • You say the strangest things sometimes.

II. Paraphrase từ "strange"

1. bizarre (adj) kỳ quái, kỳ lạ, kỳ dị

(very strange and unusual)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What a bizarre coincidence! (IELTS TUTOR giải thích: Thật là sự trùng hợp lạ lùng)
 •  He has bizarre behaviour. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có những hành động cổ quái)
 • a bizarre situation

2. extraordinary (adj) lạ thường, bất thường

(very unusual, special, unexpected, or strange)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • her talents are quite extraordinary (IELTS TUTOR giải thích: tài năng của cô ấy thật phi thường)
  • extraordinary weather for the time of year (IELTS TUTOR giải thích: thời tiết khác thường đối với thời gian này trong năm)
  • an extraordinary film about a highly gifted child (IELTS TUTOR giải thích: một bộ phim rất đáng chú ý về một đứa trẻ có năng khiếu xuất sắc)

  3. odd (adj) dị thường

  (strange or unexpected)

  • The skirt and jacket looked a little odd together.

  4. outlandish (adj) kỳ lạ

  (strange and unusual and difficult to accept or like)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an outlandish hairstyle/outfit

  5. offbeat (adj) kỳ cục

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her style of dress is distinctly offbeat. (IELTS TUTOR giải thích: Kiểu áo của bà ta thật là kỳ cục)
  • She gets off - beat humour. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy có tính khí khác thường)

  6. peculiar (adj) dị thường

  (unusual and strange, sometimes in an unpleasant way)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She has the most peculiar ideas.

  7. unusual (adj) lạ, bất thường

  (different from others of the same type in a way that is surprising, interesting, or attractive)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • ”Do you like the new couch?" "Yes, it's very unusual.”

  8. weird (adj) kỳ cục

  (very strange and unusual, unexpected, or not natural)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Her boyfriend's a bit weird but she's nice.

  9. Eccentric (adj) dị thường

  (unusual, sometimes in a humorous way)

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • eccentric clothes

  10. Out of the ordinary (adj) dị thường

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • For the police, the incident was nothing out of the ordinary/did not seem out of the ordinary.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK