Từ vựng topic "bridge" (Cây cầu) IELTS

· Từ vựng theo Topic

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "bridge" (Cây cầu) IELTS

 • erect (v): dựng lên, xây lên
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: each bridge has a distinctive structure and is erected over a different body of water

 • span (v): băng qua, bắc qua
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The concrete grider bridge is constructed across a number of I-shape piers which are positioned under 200m apart, allowing the span to reach any desirable length

 • Suspension cable: cáp treo
 • space (v): đặt cách nhau
 • topography (n): địa thế, địa hình
 • adjacent (adj): gần kề, sát bên, ngay cạnh
 • accommodate (v): chứa được
 • vessel (n): tàu lớn
 • Distinctive (adj – C1): khác biệt
 • Architectural (adj – C1): thuộc kiến trúc
 • Variations (n – B2): biến thể, loại
 • Mode (n – C1) of maritime (adj – C2) transportation (n – B2): các loại hình giao thông đường thủy
 • Topographical features (noun phrase): đặc điểm đất đai
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: the number of piers as well as the allowed mode of maritime transportation of each bridge type varies, depending upon the topographical features of the sites.
 • Solid (B2): đặc, không rỗng
 • bodies of water: thuỷ vực, khu vực nước
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Three kinds of bridge are used for different bodies of water, with a full technical display of the structural elements and their dimensions.
 • structural elements: thành phần cấu tạo
 • dimension: chiều kích thước 
 • stretch (v) + [độ dài]: kéo dài một khoảng cách bao nhiêu
  •  IELTS TUTOR xét ví dụ: The arch bridge typically stretches no more than 200 meters in length, with the center of its arch at a maximum height of 100 meters above the lake bed, which should allow small ships to maneuver underneath.
 • deck (n): mặt cầu
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The deck provides surface for travelling vehicles on the bridge, as well as being high enough (300 meters maximum) from the river bed for middle-size ships to sail through. 
 • lake / river bed: đáy hồ / sông
 • maneuver (v): di chuyển
 • be spaced at intervals of + [độ dài]: được đặt cách nhau bởi một khoảng cách bao nhiêu (cứ mỗi một khoảng cách nhất định lại có một vật) 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It consists of an upper deck supported by an unlimited row of piers below, each of which is spaced at intervals of 200 meters from one another. 
 • lend oneself to: phù hợp cho
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The suspension bridge lends itself more to vast seas of immense depth.
 • cable: dây cáp 
 • suspenders: thanh treo
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  two piers of enormous scale are placed from 400 meters to 2000 meters apart, which are further supported by cable suspenders.
 • Vault over (verb phrase – figurative speech): vươn qua
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: the arch bridge, shaped as an upward curved arch, is a solid concrete block with no piers across the lake, whereas the concrete girder bridge, which vaults over the river, has a changeable number of pillars being proportional to the desirable length. 
 • Proportional to (adj phrase): tương ứng với
 • Desirable (adj – B2): như mong muốn
 • Constructed (verb – B2): xây dựng
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  the suspension bridge is constructed with only two big and sturdy piers rooted into underwater cliffs near the seaport.
 • Sturdy (adj): vững chãi
 • Rooted into (verb phrase – B2): cắm sâu vào
 • Technical requirements (collocation – B2): yêu cầu kỹ thuật
 • Striking differences (Noun phrase – C1): điểm khác nhau nổi bật
 • Abutments (n): trụ cầu (xây ở hai đầu cầu)
 • Columns (B2): cột
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: whilst the concrete girder bridge has its columns positioned at a maximum distance of 200 meters from each other, making the suspension bridge the one with the longest span of up to 2000 meters.
 • Span (n – C1): nhịp cầu
 • Exclusive to (preposition phrase – C1): chỉ thích hợp với, chỉ dành riêng cho
 • Erected (V – C1): xây dựng, dựng lên
 • Operation (N – C1): hoạt động, vận hành
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  the water level at the place where a suspension bridge is erected, usually very deep, helps to accommodate the operation of large-sized ships.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc