Cách dùng động từ "house" tiếng anh

· Vocabulary - Grammar

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "house" tiếng anh

I. "house" là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "cung cấp nhà ở cho"

=to give someone a place to live

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A large number of families are still waiting to be housed.
  • to house the corn (IELTS TUTOR giải thích: cất thóc lúa vào kho)

2. Mang nghĩa "cất vào kho; lùa (súc vật) vào chuồng"

=to be the place where something is kept, or where an activity is carried out

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The club is housed in a magnificent 16th-century building.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc